REGULAMIN DYSKOTEK SZKOLNYCH

(ZABAW)

organizowanych

W ZESPOLE SZKÓŁ W MSZALNICY

 

Regulamin powstał w oparciu o przepisy Statutu Szkoły.

 

 1. W szkole, w czasie wolnym od nauki, mogą odbywać się dyskoteki szkolne w godzinach od 13.00 do 19.00, jako forma zagospodarowania czasu wolnego uczniów.

 

 1. Dyskoteki są nagrodą dla całej społeczności uczniowskiej.

 

 1. Dyskoteka odbywa się pod tematem przewodnim, zgodnie z kalendarzem szkolnym.

 

 1. Dyskoteki w Gimnazjum mogą odbywać się tylko za pozwoleniem Dyrektora Szkoły.

 

 1. Za organizację dyskotek szkolnych odpowiada Samorząd Uczniowski wraz z nauczycielem - opiekunem.

 

 1. Na udział ucznia w dyskotece zgodę pisemną muszą wyrazić rodzice (opiekunowie), którzy odpowiadają również za bezpieczny powrót swojego dziecka do domu.

 

 1. Uczniowie mogą wcześniej wyjść z dyskoteki tylko na pisemną prośbę rodzica (opiekuna).

 

 1. Uczestnikami dyskotek mogą być tylko i wyłącznie uczniowie szkoły.

 

 1. Dyskoteka odbywa się we wskazanym miejscu. Zabrania się przebywania uczestnikom dyskoteki w innych miejscach Szkoły.

 

 1. Organizatorzy nie odpowiadają za pozostawione na terenie szkoły, podczas odbywającej się dyskoteki rzeczy wartościowe (np. telefony komórkowe, biżuterię itp.).

 

 1. W czasie dyskotek obowiązują zasady dobrego wychowania oraz odpowiedni strój i wygląd zgodne z normami panującymi w szkole.

 

 1. W czasie dyskoteki zakazane są niebezpieczne zabawy oraz zachowania zagrażające zdrowiu i życiu uczestników dyskoteki. Uczeń ma obowiązek zachowywać się w sposób gwarantujący bezpieczną zabawę sobie i innym, a w szczególności:

· nie może palić papierosów, pić alkoholu, przyjmować substancji psychoaktywnych,

· nie może używać wulgarnego słownictwa i zachowywać się agresywnie,

· nie może przebywać w pobliżu sprzętu nagłaśniającego, z wyjątkiem osób uprawnionych do jego obsługi.

 1.  Dyskoteki odbywają się wyłącznie w obecności wychowawców i nauczycieli szkoły oraz rodziców, którzy czuwają nad bezpieczeństwem uczestników dyskoteki oraz nad niedopuszczeniem do niewłaściwych form zabawy.

 

 1. Opiekun ma prawo zakończyć zabawę przed czasem, jeżeli uzna, że pojawiło się realne zewnętrzne lub wewnętrzne zagrożenie bezpieczeństwa uczestników.

 

 1. Za pozostawienie obiektu szkolnego w czystości odpowiedzialni są uczestnicy dyskoteki.

 

 1. Za szkody wyrządzone przez uczniów na terenie szkoły w czasie trwania dyskoteki odpowiadają winni uczniowie wraz z rodzicami (opiekunami).

 

 1. Wychowawca ma prawo zakazać udziału w dyskotece, gdy uczeń:

ü      notorycznie opuszcza zajęcia szkolne (wagaruje),

ü      pali papierosy, pije alkohol lub stosuje środki odurzające w szkole lub poza nią,

ü      nie przestrzega Statutu i regulaminów szkolnych.

 

 1. Jeżeli w trakcie dyskoteki nauczyciel stwierdzi, że uczeń:

ü      jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,

ü      jest agresywny, wszczyna bójki,

ü      pali papierosy,

ü      zachowuje się w sposób naganny, powiadamia o tym fakcie rodziców (opiekunów), a w szczególnie rażących przypadkach naruszenia porządku i dyscypliny , także policję.

 

 1. Po otrzymaniu informacji o niewłaściwym zachowaniu dziecka, rodzice (opiekunowie) są zobowiązani do odebrania ucznia z dyskoteki.

 

 1. W stosunku do ucznia, który narusza niniejszy regulamin zostaną zastosowane procedury wychowawcze, o których mowa w Statucie naszej szkoły, a w szczególności:

ü      obniżenie oceny zachowania ( śródrocznej lub rocznej ),

ü      zakaz udziału w kolejnej dyskotece.

 

 1. Wychowawcy klas zobowiązani są do zapoznania uczniów i rodziców (opiekunów) z powyższym regulaminem na początku każdego roku szkolnego.

Zgoda rodziców/prawnych opiekunów na uczestnictwo ucznia w dyskotece szkolnej