ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2014/2015

W ZESPOLE SZKÓŁ W MSZALNICY

 

ZADANIA

SPOSOBY REALIZACJI

ODPOWIEDZIALNI

TERMIN

 

I. ORGANIZACJA PROCESU DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZEGO

1. Poprawa wyników nauczania

- praca nad podniesieniem wyników egzaminów gimnazjalnych, a zwłaszcza sprawdzianu

 

wszyscy nauczyciele

cały rok

- zwrócenie uwagi na czytanie ze zrozumieniem i wykorzystanie wiedzy w praktyce

- zwiększenie ilości prac pisemnych (10 minutowych) oraz zadań obejmujących czytanie ze zrozumieniem

 

wszyscy nauczyciele

cały rok

- uwzględnienie w planach nauczania lekcji audiowizualnych, lekcji w terenie, wycieczek oraz ich konsekwentna realizacja

 

wszyscy nauczyciele

cały rok

- skupienie hospitacji na realizacji podstawy programowej, standardach egzaminacyjnych oraz problematyce kształtowania kompetencji kluczowych:

    a) korzystanie z informacji

    b) stosowanie wiedzy w praktyce

    c) pisanie

    d) rozumowanie

 

Dyrektor

wg harmonogramu

- badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów (w tym przeprowadzenie próbnych sprawdzianów, egzaminów gimnazjalnych oraz testów na wejście) oraz analiza ich wyników i opracowanie wniosków do dalszej pracy

- od pierwszych dni nauki klas pierwszych podejmowanie działań motywujących uczniów do przygotowania się do „testów na wejściu”

 

Dyrektor

nauczyciele

 

wg harmonogramu

- realizacja projektów uczniowskich z różnych dziedzin życia pod kierunkiem nauczycieli

 

Nauczyciele

wg harmonogramu

- współpraca z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną i rodzicami w celu rozpoznawania indywidualnych możliwości i potrzeb ucznia

 

wszyscy nauczyciele

cały rok

- zmiana i dostosowanie do możliwości uczniów metod i form pracy metody

- różnicowanie wymagań i zadań w pracy na lekcji, sprawdzianach, kartkówkach, testach

 

wszyscy nauczyciele

cały rok

- precyzowanie zakresu materiału do opanowania na każdej jednostce tematycznej

 

wszyscy nauczyciele

cały rok

- częstsze korzystanie na lekcjach z kart pracy i zeszytów ćwiczeń

- egzekwowanie pracy z podręcznikiem w zadaniach domowych

 

wszyscy nauczyciele

cały rok

- ocenianie za wkład pracy, a nie tylko za jej efekty

 

wszyscy nauczyciele

cały rok

- umieszczanie w  dzienniku komentarza, za co dana ocena została przez ucznia uzyskana

 

wszyscy nauczyciele

cały rok

- wzmocnienie dyscypliny pracy na lekcjach, zwrócenie szczególnej uwagi na pracę w grupach oraz samodzielną indywidualną pracę ucznia w domu

 

wszyscy nauczyciele

cały rok

- dostosowanie wymagań edukacyjnych dla uczniów posiadających opinię z PPP

 

wszyscy nauczyciele

cały rok

- kontrola właściwego i systematycznego oceniania uczniów przez nauczycieli

 

dyrektor

raz w miesiącu

2. Praca z uczniem zdolnym oraz
z uczniem  mającym problemy
z opanowaniem podstawy programowej

- rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów poprzez indywidualizowanie stawianych im zadań

wszyscy nauczyciele

cały rok

- zwiększenie liczby uczniów w konkursach szkolnych a szczególnie pozaszkolnych.

- wykorzystanie potencjału uczniów zdolnych poprzez poświęcanie im większej uwagi tak, by byli inspiracją dla pozostałych

 

wszyscy nauczyciele

cały rok

- podjąć pracę z uczniami specjalizującymi się w konkretnych dziedzinach, by ich talenty zajaśniały a trud włożony w przygotowanie do konkursu dał odpowiednie efekty

 

wszyscy nauczyciele

cały rok

- systematyczne badanie przyrostu umiejętności i wiedzy z nauczanych przedmiotów poprzez odpytywanie, kartkówki, sprawdziany oraz badanie osiągnięć nauczania

 

wszyscy nauczyciele

cały rok

- indywidualizacja nauczania poprzez dostosowanie treści programowych
do możliwości każdego ucznia

 

wszyscy nauczyciele

cały rok

- diagnozowanie trudności uczniów w nauce poprzez wywiady, obserwacje, ankiety, rozmowy, konsultacje indywidualne dla rodziców

- zwrócenie uwagi na czynniki środowiskowe ucznia

 

wszyscy nauczyciele

cały rok

- tworzenie zespołów pomocy koleżeńskiej

 

wychowawcy klas

 

 

cały rok

 

 

wszyscy nauczyciele

cały rok

- opracowanie i zapoznanie uczniów z ofertą zajęć pozalekcyjnych

- włączenie jak największej ilości uczniów do udziału w zajęciach pozalekcyjnych

- realizacja zajęć wg przyjętego harmonogramu

- objęcie zajęć nadzorem pedagogicznym

 

 

nauczyciele

 

 

 

dyrektor szkoły

wrzesień 2014 r.

 

cały rok

 

 

cały rok

- zamieszczanie informacji o pracy kół zainteresowań oraz o osiągnięciach uczniów szkoły w gazetce szkolnej oraz na stronie internetowej szkoły, na gazetce ściennej

 

wszyscy nauczyciele

cały rok

- stosowanie metod aktywnych w pracy dydaktycznej

 

wszyscy nauczyciele

cały rok

- unowocześnianie metod nauczania poprzez wykorzystanie dostępnych pomocy dydaktycznych w procesie lekcyjnym (m.in. komputerów, sprzętu audio - video, tablic multimedialnych, rzutników)

 

wszyscy nauczyciele

cały rok

- pomoc rodzicom uczniów mających trudności w nauce i uczniów uzdolnionych

 

wszyscy nauczyciele

cały rok

 

 

 

3. Zabezpieczenie pełnej realizacji obowiązku szkolnego

- kontrola obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, spóźnień na lekcje zwłaszcza w gimnazjum

 

wychowawcy klas

 

cały rok

- systematyczna kontrola i analiza frekwencji

 

wychowawcy klas

co miesiąc

- doskonalenie szkolnego systemu przeciwdziałania i eliminowania nieobecności

 

wychowawcy klas,

cały rok

4. Realizacja programów poszczególnych przedmiotów

- realizacja programów nauczania adekwatnie do możliwości uczniów (dostosowanie wymagań)

 

wszyscy nauczyciele

cały rok

 

 

 

- rytmiczne realizowanie tematów

 

wszyscy nauczyciele

cały rok

- systematyczne omawianie prac domowych

 

wszyscy nauczyciele

cały rok

- systematyczne kontrolowanie i ocenianie wiedzy oraz umiejętności uczniów

 

wszyscy nauczyciele

cały rok

- opracowanie i wdrażanie innowacji pedagogicznych

Pani Izabela Biskupska

cały rok

5. Zapoznanie uczniów i rodziców
z dokumentami szkolnymi

Statut Szkoły, Program wychowawczy szkoły, Ocenianie Wewnątrzszkolne,

Przedmiotowe Systemy Oceniania,

Kryteria oceniania zachowania,

Program profilaktyki

wychowawcy klas,

nauczyciele

wrzesień 2014r.

6. Udział w imprezach kulturalnych

 

- udział w spektaklach teatralnych, seansach filmowych, wystawach

- korzystanie z oferty imprez organizowanych przez GOK w Kamionce Wielkiej

wychowawcy klas, pozostali nauczyciele

cały rok

 

 

- organizacja Festynu Rodzinnego

- wyjazd do Zabawy

- Dzień Patrona Szkoły

 

Samorząd Uczniowski

Listopad/ czerwiec 2015r.

7. Integracja dzieci pochodzących
z różnych środowisk

- organizowanie zajęć integracyjnych   

wychowawcy klas,

wrzesień 2013 r.

 

- organizowanie szkolnych dyskotek

opiekun SU oraz wychowawcy

 

cały rok

- organizowanie wycieczek przedmiotowych, dydaktycznych, turystyczno – krajoznawczych, Rajd Gimnazjalisty

 

wychowawcy klas oraz pozostali nauczyciele

Pani Marta Cichucka

cały rok

- Organizacja Festynu Rodzinnego

wychowawcy klas

cały rok

8. Monitorowanie losów absolwentów

- wykorzystanie analizy losów absolwentów do planowania pracy dydaktycznej

wychowawcy klas,

październik 2014 r.

 

II. KOMPETENCJE I ROZWÓJ ZAWODOWY NAUCZYCIELI

Doskonalenie umiejętności dydaktycznych
i wychowawczych nauczycieli

- wdrożenie Projektu Powiatowego Centrum Edukacji

 

 

 

- udział nauczycieli w różnych formach doskonalenia zawodowego

wszyscy nauczyciele 

cały rok

- udostępnianie zgromadzonych materiałów, dzielenie się zdobytą wiedzą, lekcje koleżeńskie

 

zainteresowani nauczyciele 

cały rok

 

 

 

- uzyskiwanie kolejnych stopni awansu zawodowego

 

zainteresowani nauczyciele 

cały rok

- udział nauczycieli w spotkaniach
z pracownikami policji, poradni oraz innymi specjalistami zgodnie z potrzebami codziennej pracy szkoły

 

dyrektor, nauczyciele

wg potrzeb

- zapoznawanie nauczycieli z bieżącymi zmianami dotyczącymi prawa oświatowego

 

Dyrektor

cały rok

- gromadzenie i udostępnianie materiałów dydaktycznych

 

nauczyciel – bibliotekarz

cały rok

III. ROZWÓJ KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI

W zdrowym ciele zdrowy duch

- udział w imprezach sportowych wg kalendarza imprez sportowych

 

nauczyciele wf

wg kalendarza imprez sportowych

- Gminny  Dzień Sportu

 

nauczyciele wf

.   06.2015 r.

- zajęcia na basenie „Program Już pływam”

 

nauczyciele wf

sp

cały rok

- prowadzenie zajęć SKS

 

nauczyciele wf

cały rok

- organizacja wycieczek dydaktycznych, przedmiotowych i turystyczno - krajoznawczych

 

wychowawcy klas, pozostali nauczyciele

cały rok

 

- organizacja Rajdu Gimnazjalisty

 

P. Cichucka

  

IV. OCHRONA ZDROWIA, BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA

Zdrowa i bezpieczna szkoła

- przegląd warunków pracy i nauki

 

- zwracanie uwagi na regularne wietrzenie sal przed lekcją

 

dyrektor, specjalista do spraw bhp

wszyscy nauczyciele

sierpień 2014r.,
luty 2015r.

cały rok wg potrzeb

- spotkania z przedstawicielami policji i służby zdrowia (narkotyki, alkohol, papierosy, dopalacze, bezpieczeństwo ruchu drogowego)

dyrektor, wychowawcy klas,

cały rok

- uwzględnienie w planach pracy wychowawcy zadań promujących zdrowy tryb życia oraz aktywne i bezpieczne spędzanie czasu wolnego

wychowawcy klas

zgodnie
z planem wychowawczym

- realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki

nauczyciele, wychowawcy klas

cały rok

- współpraca z pielęgniarką szkolną

 

wychowawcy klas

na bieżąco

- udział w konkursie Aktywna szkoła- aktywny uczeń

Pani……

wg harmonogramu konkursów

- realizacja programu „Jem smacznie i zdrowo”

 

wychowawcy

cały rok

 

 

 

- światowy Dzień Wolontariatu

Caritas

Koordynatorzy wolontariatu

.

- Święto Wiosny – Dzień Samorządności

 

Opiekunowie SU

21.03.2015 r.

- troska o prawidłową organizację czasu wolnego i przerw, rzetelne pełnienie dyżurów przez nauczycieli

 

nauczyciele dyżurujący, dyrektor

cały rok

- troska o czystość i estetykę pomieszczeń
oraz otoczenia szkoły (wystrój i czystość korytarzy oraz klas, utrzymywanie porządku wokół szkoły)

opiekunowie klas, nauczyciele dyżurujący, pracownicy obsługi

 

cały rok

V. EDUKACJA EKOLOGICZNA

 

- Dzień Ziemi

 

Pani Pazgan, Pani Cichucka, SU

kwiecień 2015 r.

- dbałość o zieleń w klasach

 

wychowawcy klas

cały rok

- konkurs na wykorzystanie surowców wtórnych

 

 

cały rok

- eksponowanie tematyki ekologicznej
na wszystkich przedmiotach; wskazywanie przyczyn i skutków złego gospodarowania zasobami naturalnymi w życiu codziennym

 

wszyscy nauczyciele

cały rok

- udział uczniów w pracach porządkowych
na rzecz szkoły

 

wychowawcy klas

według potrzeb

VI. EDUKACJA EUROPEJSKA

 

- nawiązanie znajomości ze szkołami - Rodzina Szkół Błogosławionej Karoliny Kózkówny

 

cały rok

VII. OBRZĘDOWOŚĆ I SAMORZĄDNOŚĆ SZKOLNA

1. Kultywowanie tradycji szkoły

- organizacja uroczystości szkolnych

 

nauczyciele

wg harmonogramu

- Obchody Dnia Patrona Szkoły

- Konkurs Wiedzy o Błogoslawionej Karolinie Kózkównie

 

nauczyciele języka polskiego

 

- dokumentowanie historii szkoły, prowadzenie „Kroniki Szkolnej”

 

Nauczyciel biblioteki

cały rok

- angażowanie uczniów klas pierwszych w życie szkoły od początku ich pobytu w naszej placówce

 

wszyscy nauczyciele

cały rok

2. Rozwijanie samorządności uczniowskiej

- opracowanie kalendarza imprez na rok szkolny 2014/2015
- opracowanie i realizacja planu pracy

 

opiekun SU

wrzesień,           

cały rok

3. Wdrażanie
do szacunku
dla symboli i tradycji

- organizacja uroczystości szkolnych,
gmninnych i państwowych

 

nauczyciele

wg harmonogramu

- umiejętne wykorzystywanie każdej okazji do prezentacji osiągnięć polskich twórców i naukowców

 

wszyscy nauczyciele

cały rok

- zwiększenie zainteresowania młodzieży udziałem w uroczystościach odbywających się w dni wolne od zajęć dydaktycznych

 

wszyscy nauczyciele

cały rok

- zwracanie uwagi na zachowanie uczniów
w czasie uroczystości, wycieczek,
imprez środowiskowych i analizowanie zachowania na lekcjach wychowawczych

 

wychowawcy klas

cały rok

VIII. OPIEKA PEDAGOGICZNA . PRZECIWDZIAŁANIE PATOLOGII SPOŁECZNEJ

1. Rozpoznanie sytuacji opiekuńczej szkoły i uczniów

- zdiagnozowanie sytuacji uczniów

wychowawcy klas,

wrzesień 2014r.

- dożywianie uczniów

 

 

cały rok

- pomoc w wyposażeniu uczniów w podręczniki szkolne

 

 

wrzesień 2014r.

- spotkania z pielęgniarką szkolną – pogadanki

- realizacja programów profilaktycznych

pielęgniarka,  wychowawcy

cały rok

- rozpoznanie środowiska wychowawczego ucznia, a następnie:

a.     stały kontakt z rodzicami uczniów sprawiających trudności wychowawcze,

b.     popularyzowanie wśród rodziców wiedzy
o procesach rozwojowych oraz potrzebach psychicznych dzieci i młodzieży (spotkanie)

 

wychowawcy klas

 

cały rok

 

 

2. Profilaktyka uzależnień

- współpraca z Policją, Sądem Rodzinnym, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kamionce Wielkiej, PPP, GOK

 

cały rok

- realizacja programów profilaktyki uzależnień (a w szczególności rozwijanie mody na niepalenie)

 

wychowawcy klas,

przedstawiciel policji

cały rok

- propagowanie niepalenia papierosów wśród uczniów

 

wychowawcy klas

cały rok

IX. WSPÓŁPRACA SZKOŁY Z RODZICAMI I ŚRODOWISKIEM

1. Integracja społeczności szkolnej:

UCZEŃ - RODZIC - NAUCZYCIEL

Wspólne wspieranie rozwoju ucznia poprzez:

 

 - organizowanie spotkań dla uczniów
 i rodziców
w tym zaproszenie Rady Rodziców do współpracy w działaniach mających na celu podniesienie jakości pracy szkoły w zakresie efektywności nauczania (omówienie wyników ankiet z ewaluacji wewnętrznej, m. in. w celu wskazania dróg do niesienia pomocy własnym dzieciom; podjęcie działań w celu podwyższenia frekwencji na zajęciach szkolnych (lekcje i zajęcia pozalekcyjne) oraz polepszenie nadzoru nad postępami dziecka poprzez udział w zebraniach w szkole

 

- podjęcie działań mających na celu zwiększenie motywacji uczniów do nauki (indywidualne rozmowy z rodzicami
i uczniami w celu poszukiwania sposobów zaradzenia niepowodzeniom szkolnym; przedstawianie wymagań i oczekiwań dydaktycznych, programu wychowawczego)

 

- budowanie klimatu współpracy
i zainteresowania
(zapoznanie z ofertą zajęć pozalekcyjnych oraz zmobilizowanie rodziców uczniów objętych PPP do udziału dzieci w zajęciach dla nich przeznaczonych a ustalonych z rodzicami; ustalenie form pomocy i współpracy z rodzicami; przekazywanie bieżących informacji o pracy szkoły; na zebraniach wprowadzanie tematów związanych z procesami rozwojowymi młodzieży, ich potrzebami a także sposobami efektywnego uczenia się).

 

wychowawcy klas

wg harmonogramu spotkań
z rodzicami,
wg potrzeb

2. Promocja szkoły
w środowisku

- promocja szkoły w środowisku (współpraca z mediami, propagowanie wydarzeń szkolnych
i lokalnych w prasie)

 

zespół ds. promocji szkoły

cały rok

 

- włączenie rodziców do organizacji imprez klasowych i szkolnych

 

wychowawcy klas

cały rok

- inspirowanie rodziców do pomocy materialnej szkole

 

wychowawcy klas

cały rok

- odświeżenie szaty graficznej, poszerzenie zakresu informacji, systematyczna aktualizacja strony internetowej

 

 

cały rok

- prezentacja oferty szkoły: Festyn Rodzinny, rozwieszanie plakatów, opracowanie folderów i broszur, przygotowanie bezpłatnych gadżetów z logo szkoły

 

SU, Zespół ds. promocji szkoły

cały rok

- udział w wolontariacie Caritas

R. Główczyk

wg harmonogramu

- nawiązanie współpracy z okolicznymi parafiami w zakresie reklamy szkoły

Dyrektor, Zespół ds. promocji szkoły

cały rok

- zorganizowanie Koncertu Kolęd i Piosenek Świątecznych- Poranek Wigilijny

 

 

cały rok

X. BAZA SZKOŁY

1. Rozwój bazy szkoły

- podnoszenie estetyki sal lekcyjnych
i korytarzy

 

opiekunowie sal

cały rok

- uzupełnienie zbioru bibliotecznego

 

nauczyciel biblioteki

na bieżąco

- uzupełnienie zbioru pokazów multimedialnych

 

nauczyciel biblioteki

na bieżąco

- zakup pomocy dydaktycznych

 

dyrektor

na bieżąco

XI. DYSCYPLINA PRACY NAUCZYCIELI

  1. Systematycznie wpisywać tematy lekcji i frekwencję.
  2. Dbać o rzetelność wpisów, zwłaszcza w czasie zastępstw.
  3. Systematycznie wpisywać wydarzenia z życia klasy.
  4. Przy lekcjach prowadzonych w całości należy dokonać wpisu tego samego tematu w obu grupach.
  5. Punktualnie rozpoczynać i kończyć zajęcia.
  6. „Wyciszać” na lekcji telefon.
  7. Szczerze i konsekwentnie pracować z uczniami.

 

wszyscy nauczyciele

cały rok