Program profilaktyczny

Zespołu Szkół

W Mszalnicy

 

 

 

 

 

 

 

 

Mszalnica, 15 września 2014 r.

 

 

Szkolny program profilaktyki opracowano w oparciu o:

 

  1. Rozporządzenie MEN i S z dnia 31.01.2002 r. zmieniające rozp. w sprawie  ramowych statutów publicznych przedszkoli oraz szkół publicznych.
  2.  Rozporządzenie MEN i S z dnia 26.02.2002 r. w sprawie  podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia  ogólnego w poszczególnych szkołach.
  3. Rozporządzenie MEN i S z dnia 31.01.2003 r., w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniami z dnia 31.01.2003 r.
  4. Statut szkoły.
  5. Program wychowawczy szkoły.
  6. Dokładna diagnoza środowiska ucznia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Główne założenia programu profilaktyki

 

1.      Program  szkolnej  profilaktyki to ogół  działań chroniących dzieci  i młodzież  przed  zakłóceniami w rozwoju i interwencyjnych w sytuacji pojawiających się zagrożeń.

2.      Głównymi założeniami programu jest kreowanie zdrowego stylu życia , zapobieganie zachowaniom agresywnym , profilaktyka uzależnień oraz szeroko rozumiana edukacja niezbędna do wyrobienia właściwych postaw i zachowań.

3.      Program profilaktyki obejmuje pierwszy etap edukacyjny- klasy I-III, drugi etap edukacyjny klasy IV- VI. oraz III etap edukacyjny  klasy I – III gimnazjum.

            Treści przekazywane uczniom oraz sposoby realizacji są dostosowane do wieku   
             rozwojowego na poszczególnych etapach.

4.      Elementy profilaktyki znajdują się w programach nauczania oraz  programie wychowawczym  szkoły.

4.  Strategie programu profilaktyki:

        -  Strategia informacyjna / działania / - jej celem jest dostarczenie adekwatnych
           informacji   na temat skutków zachowań ryzykownych i tym samym dokonywania   
           racjonalnego   wyboru. Zakłada się, iż dostarczenie informacji o skutkach  palenia
           tytoniu,  picia alkoholu, przemocy wobec innych, spowoduje zmianę postaw,
           a w rezultacie wpłynie na  zmianę zachowań.

      -   Strategia edukacyjna - jej celem jest pomoc w rozwijaniu ważnych umiejętności 

          życiowych, tj. nawiązania kontaktów z ludźmi, radzenia sobie ze stresem, rozwijania 

          konfliktów wewnętrznych, przeciwstawiania się naciskom otoczenia, zachowań   

          asertywnych, podejmowania właściwych decyzji, wyznaczania celów życiowych .

      -   Strategia alternatyw – jej celem jest pomoc w zaspokajaniu potrzeby przynależności, 

          sukcesu oraz osiąganie satysfakcji życiowej poprzez zaangażowanie w działalność 

          artystyczną, społeczna czy sportową.

      -  Strategia interwencyjna – skierowana na dzieci i młodzież przeżywającą pewne 

          trudności, pomoc w rozwiązywaniu uczniowskich problemów, wspieranie
          w sytuacjach   kryzysowych.

 

II. Opis podmiotów szkoły i środowiska lokalnego –
     diagnoza zagrożeń

 

1.    Programem objęte są dzieci i młodzież szkoły podstawowej oraz gimnazjum. Realizowany będzie na  godzinach z wychowawcą, jak również na innych lekcjach, jeżeli tematyka tych lekcji jest zbliżona do zagadnień profilaktycznych, zajęciach pozalekcyjnych, imprezach i uroczystościach szkolnych, wycieczkach.

2.     Realizatorami programu są wszyscy nauczyciele, wychowawcy klas, pielęgniarka, katecheci,  ewentualnie zaproszeni profilaktyce.

3.      Problemy nurtujące szkołę w tym zakresie zostały ustalone poprzez ankietowanie uczniów,  nauczycieli oraz rodziców.

4.     Program opracowano w celu zapobiegania problemom zachowań ryzykownych
w naszej szkole budzących pewne niepokoje:

      -   zachowania agresywne,

      -   używanie wulgaryzmów w języku uczniów,

      -   przejawy braku kultury osobistej, 

      -   przejawy braku akceptacji samego siebie i innych.

      -   nieliczne przypadki palenia papierosów i picia alkoholu,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Cel i zadania szkolnej profilaktyki

 

1.   Cel ogólny: programowanie zdrowego stylu życia oraz ochrona wychowanka
       przed  zagrożeniami wszechstronnego rozwoju.

 

2.   Cele szczegółowe:

      -   promowanie zdrowia oraz zdrowego stylu życia,

      -   kształtowanie właściwych postaw wobec zdrowia fizycznego i psychicznego

      -   ułatwianie poznania siebie i refleksji nad sobą,

      -   integracja uczniów i doskonalenie relacji koleżeńskich     

       -  wzrost samoakceptacji, zadowolenia z siebie oraz bezpieczeństwa w grupie,

      -   uczenie zachowań asertywnych, w tym wyrażania uczuć,

      -   wskazywanie konstruktywnych sposobów w radzeniu sobie ze stresem oraz sytuacjami 

          trudnymi,

      -   kształtowanie umiejętności komunikowania się z innymi,

      -   uczenie podejmowania roztropnych decyzji,

      -   uczenie krytycznego stosunku do mediów,

      -   przekazywanie informacji o alkoholu i innych środkach uzależniających oraz 

          zagrożeniach towarzyszących ich zażywaniu,

      -   oferowanie alternatywnych form spędzania  wolnego czasu,

      -   kształtowanie umiejętności  właściwego postępowania,

      -   promowanie racjonalnego sposobu odżywiania.

       -  minimalizowanie zjawiska przemocy i agresji wśród uczniów

       -  wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności zapobiegające nałogom
          i zachowaniom ryzykownym

       - eliminacja zachowań przestępczych w szkole i poza szkołą: kradzieże, włamania,   
          akty wandalizmu

       -  udzielanie pomocy i wspieranie prawidłowego rozwoju emocjonalnego       
           i społecznego ucznia .

 

 

 

3. Cele programu będą realizowane poprzez:

- systematyczne, zgodne z harmonogramem zajęcia profilaktyczne, psychoedukacyjne
   i integracyjne w klasach,

- spotkania uczniów z przedstawicielami policji, lekarzem lub pielęgniarką,

-  przygotowanie tematycznych gazetek ściennych dla uczniów i rodziców

 - udział uczniów w integrujących imprezach pozalekcyjnych.

- udział w kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł”

- współpracę z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

4.   Zasady zastosowania w realizacji programu:

      -   dostosowanie treści do wieku uczniów,

      -   inspirowanie uczniów do szukania odpowiedzi na przedstawione do dyskusji problemy,

      -   umożliwienie swobody wypowiedzi bez krytyki i oceny.  

  

5.   Materiały pomocnicze wykorzystywane w czasie realizacji programu:

      -   ulotki, broszury, filmy edukacyjne,

      -   ankiety ewaluacyjne.

 

5.   Ewaluacja programu:

      -   bezpośrednie rozmowy z uczniami i rodzicami, wywiady, dyskusje,

      -   wnikliwa obserwacja uczniów – dokumentacja wychowawców klas,

      -   analiza dokumentów istniejących w szkole – protokoły, plany pracy,

      -   ankiety przeprowadzone wśród uczniów i rodziców,

      -   analiza wytworów uczniów.

 

 

 

 

 

 

 

PLAN REALIZACJI DZIAŁAŃ SZKOLNEJ PROFILAKTYKI

na rok szkolny 2014/2015

 w klasach I – III szkoły podstawowej oraz w oddziale przedszkolnym

  1. Wdrażanie do życia w szkole i w klasie

Zadania

Treści i formy realizacji

Odpowiedzialni

Termin

1.Wpajanie uczniom zasad i reguł obowiązujących w życiu codziennym :

- kształtowanie pozytywnych relacji między uczniami,

- kształtowanie umiejętności rozumienia siebie i swoich bliskich

- wyrabianie postaw wzajemnej pomocy,

- kształtowanie umiejętności zachowania się wobec pracowników szkoły,

- dbałość o porządek, estetykę klasy oraz znajdujący się w niej sprzęt.

Zapoznanie z zasadami BHP w szkole oraz drogą ewakuacyjną i drogą do szkoły.

Zapoznanie normami zachowania.

Wspólne ustalenie regulaminu klasowego.

Integrowanie zespołu klasowego, wdrażanie do tolerancji wobec innych, uczenie reagowania na takie zjawiska jak: wyłudzanie, bicie, itp.

Kształcenie umiejętności rozwiązywania konfliktów między uczniami. Zachęcanie do szukania pomocy u dorosłych.

Wyrabianie samodzielności.

 

Rozpoznawanie i nazywanie uczuć pozytywnych i negatywnych.

 

Dostrzeganie swoich zalet i wad,

Wykazywanie swoich mocnych
 i słabych stron.

Uczenie właściwych zachowań wobec pracowników szkoły.

Zapoznanie z obowiązkami dyżurnych klasowych, dbanie o porządek w salach lekcyjnych. Wspólne wykonywanie gazetek ściennych i dekoracji.

Wychowawcy

Wrzesień

 

 

 

Cały rok

 

 

 

Cały rok

 

Cały rok

 

Cały rok

 

 

Wrzesień

Cały rok

  1. Rozwijanie świadomości potrzeby dbania o zdrowie, zaznajamianie z zagrożeniami zdrowia człowieka i kształtowanie prawidłowych reakcji na te zagrożenia.

Zadania

Treści i formy realizacji

Odpowiedzialni

Termin

1.Kształtowanie umiejętności dbania o zdrowie,  własne bezpieczeństwo oraz uczenie zdrowego stylu życia

Zapoznanie z zasadami ruchu drogowego oraz bezpieczeństwem na drodze.

Uczenie zasad udzielania pierwszej pomocy. Organizowanie spotkań z pielęgniarką /lekarzem.

Motywowanie uczniów do dbałości o higienę osobistą, zwracanie uwagi na odpowiedni strój ucznia/odświętny podczas uroczystości szkolnych/.

Przestrzeganie higieny przy spożywaniu i przygotowywaniu posiłków.

Promowanie zdrowego i racjonalnego odżywiania.

 

Akcja „Jedz owoce i warzywa a będziesz zdrowy jak ryba”

Akcja „Owoce w szkole”

Wpajanie potrzeb dbania o zęby,  kości.

Udział w konkursach plastycznych o tematyce prozdrowotnej.

Uświadamianie zagrożeń wynikających ze stosowania używek i środków farmaceutycznych.

Zachęcanie i organizowanie form czynnego wypoczynku /wycieczki krajoznawczo-turystyczne połączone z aktywnością sportową/.

Zachęcanie do uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych / np. sportowych/, zapoznawanie ze sposobami spędzania wolnego czasu, uświadamianie znaczenia czynnego wypoczynku na świeżym powietrzu.

Udział w programie „Już pływam”

Wychowawcy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oddział Przedszkolny

 

Wychowawcy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciel WF

Wrzesień

 

Wrzesień – październik

 

Cały rok

 

Cały rok

 

Wg tematyki zajęć eduk.

Zgodnie terminarzem

Cały rok

A. Jelito

 

Wg harmonogr.

 

Cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX, X, XI

2. Działania profilaktyczne mające na celu zapobieganie chorobom zakaźnym

Pogadanki pielęgniarki poświęcone profilaktyce.

Wykonywanie gazetek ściennych poświęconych profilaktyce chorób zakaźnych.

Objęcie uczniów szczepieniami ochronnymi.

Wychowawcy

Październik

2 razy w roku

Wg terminarza

3.Promowanie wśród uczniów racjonalnego odżywiania

Zapewnienie uczniom odpowiedniej przerwy i warunków w celu właściwej konsumpcji drugiego śniadania.

Zapewnienie uczniom możliwości korzystania z picia herbaty.

Objęcie uczniów z biednych rodzin bezpłatnym dożywianiem /obiady/.

Dyrektor,

wychowawcy

Cały rok

4.Szerzenie wiedzy na temat wpływu środowiska na zdrowie i życie człowieka

Udział uczniów w akcjach Dnia Ziemi.

Udział uczniów w zbiórce surowców wtórnych /baterii/.

Propagowanie wiedzy o segregacji odpadów.

Udział uczniów w konkursach plastycznych o tematyce ekologicznej.

Udział w apelach o tematyce ekologicznej.

Wychowawcy

Wrzesień, kwiecień

 

Cały rok

 

Cały rok

 

Wg temat. zaj. eduk.

Wg harm.

 

3. Kształtowanie u uczniów umiejętności krytycznego odbioru informacji oraz wdrażanie do właściwego zachowania się w rozmowach interpersonalnych

Zadania

Treści i formy realizacji

Odpowiedzialni

Termin

1.Uczenie umiejętności właściwego korzystania ze środków masowego przekazu oraz przeciwdziałanie ich ujemnym wpływom

Organizowanie wycieczek do kina, teatrów.

Pogadanki nt. konsekwencji uzależnienia od telewizora czy komputera, telefonu.

Pogadanki  o negatywnym wpływie gier i programów telewizyjnych ukazujących przemoc i agresję.

Propagowanie racjonalnego korzystania z telefonów komórkowych i sprzętu elektronicznego.

 

Wychowawcy

Wg oferty kina

 

Wg tematyki zaj. eduk.

 

Wg potrzeb

 

 

 

 

PLAN REALIZACJI DZIAŁAŃ SZKOLNEJ PROFILAKTYKI

na rok szkolny 2014/2015 w klasach IV - VI szkoły podstawowej

Obszar działania: Promocja zdrowia

Zadania

Treści i formy realizacji

Odpowiedzialni

Termin

1.Kształtowanie postaw dbałości o bezpieczeństwo własne i innych

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø Przypomnienie zasad ruchu drogowego oraz bezpieczeństwa na drodze,

Ø Pogadanka na temat dbania o sprzęt i mienie szkoły

Ø Przypomnienie zasad BHP w szkole,

Ø Zapoznanie z regulaminami obowiązującymi na terenie szkoły,

Ø Przeprowadzenie pogadanek uświadamiających skutki niebezpiecznych i brawurowych zachowań na przerwach, w szatni i na wycieczkach,

Ø Zapoznanie z planem ewakuacji szkoły mającym na celu zapobieganie panice,

Ø  Próbna ewakuacja uczniów,

Ø Spotkania z przedstawicielami straży pożarnej, policji

Ø Przeprowadzenie kursu na kartę rowerową.

Ø Pogadanki na temat umiejętności zachowania się w przypadkach kontaktu przedmiotami niebezpiecznymi /np. petardy, substancje toksyczne/

Ø Udział w ogólnopolskim projekcie „Odblaskowa Szkoła”

 

Wychowawcy

 

Wychowawcy

 

Wychowawcy

Nauczyciele przyrody, biologii

Wychowawcy

 

Wychowawcy

 

Wychowawcy

 

Dyrektor szkoły

Wychowawcy

 

P. Marszałek

 

 

wychowawcy

 

 

 

 

IX

 

cały rok

IX

 

X

 

 

 

2 razy w roku

 

 

 

II, V

 

IV-V

 

V-VI

 

 

IX

 

 

 

2.Dostarczanie uczniom i rodzicom wiedzy na temat różnych aspektów zdrowia

 

Ø Uczenie i przypominanie o prawidłowej postawie ciała w czasie nauki i zabawy,

Ø Organizowanie spotkań z pielęgniarką szkolną oraz lekarzem,

Ø Fluoryzacja zębów,

Ø Wykonywanie gazetek ściennych o tematyce zdrowotnej,

Ø Prowadzenie godzin wychowawczych poświęconych problematyce zdrowia,

Ø Organizowanie konkursów wiedzy, plastycznych o tematyce zdrowotnej,

Ø Projekcja filmów o tematyce zdrowotnej /profilaktyka chorób, właściwe odżywianie, nałogi/

 

 

 Wychowawcy

 

Wychowawcy

Pielęgniarka

Wychowawcy

Wychowawcy

n-l plastyki

n-l przyrody wychowawcy

 

Wg rozkładu materiał.

 

Wg harmonogramu oraz tematyki godz. wych.

 

3. Promowanie wśród uczniów racjonalnego odżywiania

 

Ø Zapewnienie uczniom odpowiedniej przerwy i warunków w celu właściwej konsumpcji drugiego śniadania,

Ø Objęcie uczniów z biednych rodzin bezpłatnym dożywianiem,

Ø Wykonywanie surówek, sałatek ze zwróceniem uwagi na właściwy dobór wartości pokarmowych.

Ø Akcja „Żyj smacznie i zdrowo”

 

Ø Zastąpienie w sklepiku szkolnym niezdrowych produktów (chipsy, słodkie napoje gazowane itp.) zdrowymi przekąskami (owoce, jogurty, soki owocowe, kanapki)

 

 

 

Dyrektor

 

 

Dyrektor

 

N-l techniki

 

 

E. Trojan-Marcisz, A. Poręba

wychowawcy

 

Dyrektor

 

Cały rok

 

 

 

Wg rozkładu materiał.

 

Zgodnie z harmonogramem

IX-X

 

4.Motywowanie uczniów do dbałości o higienę osobistą oraz estetyczny wygląd

 

Ø Pogadanki na godzinach wychowawczych na temat higieny osobistej,

Ø Spotkania z pielęgniarką poświęcone higienie osobistej uczniów,

Ø Zwracanie uwagi na strój ucznia / strój odświętny podczas uroczystości szkolnych/

 

Ø Przypomnienie uczniom i rodzicom o bezwzględnym zakaz stosowania makijażu

 

Wychowawcy

 

Wychowawcy, pielęgniarka

 

Wychowawcy

 

Wg planu pracy

 

 

Cały rok

 

5.Szerzenie wiedzy na temat wpływu środowiska na zdrowie i życie człowieka

 

Ø Udział uczniów w akcjach z okazji Dnia Ziemi,

Ø Udział uczniów w zbiórce surowców wtórnych,

Ø Propagowanie wiedzy o segregacji odpadów;

Ø Udział uczniów w konkursach wiedzy oraz plastycznych o tematyce ekologicznej,

Ø Organizowanie apeli o tematyce ekolog.

 

 

Wychowawcy, n-l przyrody,

Opiekun SU

Wychowawcy,

 

n-l przyrody

N-l plastyki

N-l przyrody,

 

IV

 

Cały rok

 

 

X

 

Wg term.

 

 

6.Działania profilaktyczne mające na celu zapobieganie chorobom zakaźnym

 

Ø Pogadanki pielęgniarki poświęcone profilaktyce szerzenia się chorób,

Ø Wykonywanie gazetek ściennych poświęconych profilaktyce chorób zakaźnych,

Ø Objęcie uczniów szczepieniami ochronnymi.

 

 

 

 

 

Wychowawcy,

Pielęgniarka

 

Samorządy klas.

 

Lekarz,

Pielęgniarka

 

X

 

 

XI

 

Wg term.

 

7. Działania mające na celu dbałość o właściwy rozwój fizyczny i poprawę postawy uczniów

 

Ø Zwracanie uwagi na właściwą postawę uczniów  w czasie lekcji,

Ø Dobór odpowiednich ćwiczeń gimnastycznych mających na celu poprawę postawy uczniów,

Ø Organizowanie szkolnych i międzyszkolnych imprez sportowych,

Ø Organizowanie sportowych zajęć pozalekcyjnych

Ø Wyjazdy na basen, lodowisko

Ø Aktywny udział uczniów w zawodach sportowych na różnych szczeblach, Gminnych Igrzyskach Sportowych,

Ø Organizowanie wycieczek pieszych, rowerowych, autokarowych oraz lekcji w terenie.

 

Wszyscy n-le

 

N-l wf

 

 

N-l wf

 

N-l wf

 

 

 

Wychowawcy

N-l wf

 

 

Cały rok

 

Cały rok

 

 

 

Wg harm.

 

 

Zamierzone osiągnięcia:

Ø  uczeń rozróżnia czynniki wpływające pozytywnie i negatywnie na zdrowie,

Ø  dba o własne zdrowie,

Ø  wie, jak powinno wyglądać jego miejsce pracy,

Ø  rozumie ochronną rolę odzieży,

Ø  wymienia od czego zależy strój człowieka,

Ø  zna główne zasady prawidłowego odżywiania się,

Ø  zna zasady i potrafi bezpiecznie poruszać się po drogach,

Ø  wie na czym polega zachowanie agresywne,

Ø  potrafi rozpoznać, opisać zachowanie: agresywne, ulegle, asertywne

Ø  rozumie, że wszyscy mają prawo do godnego i bezpiecznego życia,

Ø  rozumie potrzebę właściwego zachowania się w różnych sytuacjach,

Ø  posługuje się poprawnym słownictwem w swej mowie

Ø  uczeń ma świadomość konsekwencji braku właściwego stroju.

Ø  uczeń ma świadomość konsekwencji wynikających z niszczenia mienia szkolnego

 

 

 

II. Obszar działania – Przystosowanie do życia społecznego

 

Zadania

Treści i formy realizacji

Odpowiedzialni

Termin

1.  Rozwijanie zainteresowań uczniów.

Ø  lekcje wychowawcze poświęcone autoprezentacji oraz rozmowy na temat własnych zainteresowań,

Ø omawianie sposobów radzenia sobie z

wszelkimi niepokojami,

Ø  prowadzenie zindywidualizowanych zajęć z dziećmi mającymi trudności w nauce

Ø  podjęcie działań mających na celu ćwiczenie efektywnego uczenia się i zapamiętywania na lekcjach

 

Wychowawcy

 

Wychowawcy

n-le poszczegół. przedmiotów

wszyscy N-le.

Wg planu

 

Wg planu

2.  Budzenie pragnienia naśladowania pozytywnych cech autorytetów.

Ø  Dyskusje na lekcjach wychowawczych dotyczące współczesnych autorytetów,

Ø  Zajęcia warsztatowe nt. „Moje mocne strony”,

Ø  Analiza lektur ukazujących pozytywne cechy i relacje międzyludzkie

Nauczyciele Wychowawcy
Wychowawcy

n-l j.polskiego

 

Wg planu

 

3.  Kształtowanie właściwego stosunku do różnych przejawów subkultur młodzieżowych.

 

Ø  Pogadanki i dyskusje na lekcjach wychowawczych dotyczące sekt i subkultur młodzieżowych oraz zagrożeń młodzieży,

 

Wychowawcy

 

 

Wg planu

 

4. Kształcenie umiejętności uczniów w relacjach interpersonalnych 

 

Ø Przypomnienie uczniom zasad właściwego zachowania się w szkole i miejscach publicznych - pedagogizacja rodziców w tym zakresie

Ø Eliminowanie wulgaryzmów ze słownika uczniów, oraz nadużywanie nietykalności cielesnej U. poinformowanie uczniów i rodziców o wpływie używania wulgaryzmów na ocenę z zachowania - pedagogizacja rodziców w tym zakresie.

 

Ø Bogacenie zasobów słownictwa poprzez lekturę – udział w konkursach recytatorskich i czytelniczych; 

Ø Uczenie konstruktywnego rozwiązywania konfliktów, negocjowania, przepraszania i przebaczania

Ø Pogadanki na godzinach wychowawczych dotyczące agresji, asertywności i tolerancji,

Ø Wskazywanie możliwości unikania agresji- promowanie zasad uczciwego, sprawiedliwego i honorowego postępowania

Ø Stalking

Ø Organizacja imprez szkolnych oraz festynów z udziałem nauczycieli, rodziców i nauczycieli

 

Wychowawcy

Dyrektor

 

Wszyscy nauczyciele

 

Wychowawcy

Bibliotekarz

 

Wychowawcy

 

 

 

P. Marszałek

wszyscy N-le.

 

Cały rok

 

 

Cały rok

 

Wg harmonogramu

 

Wg tematyki

 

 

Wg rozkładu

Zamierzone osiągnięcia:

Ø  uczeń rozpoznaje i określa trudne sytuacje,

Ø  wie, do kogo się zwrócić o pomoc w trudnych sytuacjach,

Ø  wierzy we własne siły oraz potrafi rozpoznać własne emocje,

Ø  potrafi świadomie kierować swoim zachowaniem,

Ø  rozumie potrzebę właściwego zachowania się w różnych sytuacjach,

Ø  umie nieść pomoc innym,

Ø  dostrzega i rozumie problemy innych ludzi,

Ø  zna zagrożenia ze strony sekt i subkultur młodzieżowych

Ø  eliminuje wulgaryzmy ze swojego słownika

Ø  wie, jak się zachować w konkretnych sytuacjach

Ø  poznaje konsekwencje prawne stalkingu

Ø  poznaje techniki efektywnego uczenia się

 

 

 

   III.       Obszar działania - Profilaktyka uzależnień

 

Zadania

Treści i formy realizacji

Odpowiedzialni

Termin

1. Zapoznanie uczniów z rodzajami uzależnień występujących we współczesnym świecie.

Ø prezentowanie filmów na temat wszelkich uzależnień,

Ø pogadanki na temat tzw. „dopalaczy’

Ø pogadanki na temat szkodliwości palenia
  papierosów i picia alkoholu

Wychowawcy

Wychowawcy

Wychowawcy

Wg planu

wg harmonogramu

2. Zapoznanie uczniów  ze skutkami wszelkich uzależnień i omówienie sposobów ich zapobiegania.

Ø przeprowadzanie spotkań z pielęgniarką poświęconych skutkom uzależnień,

Ø projekcje filmów o tej tematyce

Ø dyskusje na lekcjach wychowawczych na temat skutków uzależnień,

Ø wykonywanie przez uczniów plakatów dotyczących zapobieganiu uzależnieniom.

Dyrektor szkoły Pielęgniarka

Wychowawcy

Nauczyciel plastykiości palenia papierosów i picia alkoholu.

je cymi trudności w nAUCE , w sztni oraz

 

Zgodnie z temat.

3. Wyrabianie właściwych nawyków dotyczących  spędzania wolnego czasu.

Ø częste dyskusje na temat form spędzania wolnego czasu,

Ø organizowanie konkursów plastycznych pt. „Jak zdrowo i wesoło spędzam czas”

Ø propagowanie wśród uczniów czytelnictwa – konkursy czytelnicze

Ø organizowanie wycieczek krajoznawczych,

Ø organizowanie rozgrywek sportowych,

Ø udział uczniów w ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej „Zachowaj Trzeźwy Umysł”

Wychowawcy

Nauczyciel plastyki

Bibliotekarz

Wychowawcy

Nauczyciel w-f

 

Na bieżąco

Wg planu pracy

Cały rok

V-VI

Wg harm.

 

4. Zapoznanie rodziców z podst. wiadomościami dotyczącymi uzależnień grożących ich dzieciom

Ø pogadanka z rodzicami dotycząca uzależnień czyhających na ich dzieci,

Ø uświadomienie konieczności wczesnego zapobiegania trudnym sytuacjom na płaszczyźnie dziecko – rodzic.

 

Wychowawcy

Wychowawcy

Dyrektor szkoły

 

XI-XII

 

Zamierzone osiągnięcia:

 

Ø  uczeń zna pojęcie – narkotyki oraz rodzaje i skutki uzależnień,

Ø  wie, na czym polega uzależnienie,

Ø  potrafi wybrać właściwą formę spędzenia wolnego czasu,

Ø  bierze aktywny udział w imprezach szkolnych (w tym sportowych).

 

 

 IV.     Obszar działania – Ochrona przed negatywnym wpływem mediów i sekt

Zadania

Treści i formy realizacji

Odpowiedzialni

Termin

1.  Kształtowanie     u uczniów umiejętności krytycznego odbioru informacji, wytworów medialnych oraz przeciwdziałanie ujemnym wpływom środków masowego przekazu.

Ø organizowanie wycieczek do kina,

Ø prezentowanie przez uczniów książek, programów telewizyjnych- eksponowanie ich pozytywnych wartości,

Ø pogadanki na temat fizycznych i psychicznych konsekwencji uzależniania od telewizora czy komputera,

Ø ostrzeganie uczniów przed oglądaniem niewłaściwych programów telewizyjnych,

Ø pogadanki na temat umiejętnego wyboru programów telewizyjnych i prasy, zgodnego z wiekiem,

Ø uświadamianie uczniom zagrożeń płynących z Internetu / rozmowy na czacie, wymiana adresów/.

 

Wychowawcy

Wychowawcy

Nauczyciel

j.  polskiego

 

Wychowawcy

 

Wychowawcy

 

Wychowawcy

Wg  ofert

Wg tematyki lekcji

 

Wg temat. lekcji wych.

 

Zamierzone osiągnięcia :

Ø  uczeń wie, jak korzystać z telewizji bez szkody dla swojego zdrowia,

Ø  dostrzega wpływ różnych programów telewizyjnych i gier komputerowych na psychikę człowieka,

Ø  potrafi wybrać wartościowe programy telewizyjne i strony internetowe

 

 

V. Obszar działania: Opuszczanie pojedynczych lekcji, wagary

 

Zadania

Treści i formy realizacji

Odpowiedzialni

Termin

1.Dbanie o systematyczne uczęszczanie uczniów do szkoły

Ø  Systematyczne monitorowanie frekwencji uczniów

Ø  Szczegółowe poinformowanie uczniów o konsekwencjach wagarów i ucieczek z zajęć i natychmiastowe informowanie rodziców o wagarach i ucieczkach z lekcji

Ø  Przekazywanie informacji o absencji uczniów rodzicom w udokumentowany sposób /najlepiej telefoniczny/,

Ø  Odnotowywanie przez nauczycieli w dziennikach lekcyjnych stwierdzonych wagarów i ucieczek z lekcji – stała współpraca z wychowawcami,

Ø  Konsekwentne reagowanie nauczycieli oraz pracowników szkoły w przypadku spotkania w czasie lekcji przebywających na terenie szkoły uczniów.

Ø  Zwrócenie uwagi rodzicom na zbyt wczesne przychodzenie uczniów do szkoły, co niejednokrotnie zagraża bezpieczeństwu uczniów.

Wychowawcy

 

Wszyscy n-le

 

 

 

 

 

 

Wszyscy n-le

Na bieżąco

 

IX

Na bieżąco

 

Zamierzone osiągnięcia:

·    Uczniowie systematycznie uczęszczają na zajęcia szkolne,  a uzasadnioną absencję usprawiedliwiają rodzice lub poprzez dostarczenie zwolnienia lekarskiego.

 

PLAN REALIZACJI DZIAŁAŃ SZKOLNEJ PROFILAKTYKI

na rok szkolny 2014/2015 w klasach I – III gimnazjum

 

I. Obszar działania: Promocja zdrowia

Zadania

Treści i formy realizacji

Odpowiedzialni

Termin

 

1.Kształtowanie postaw dbałości o bezpieczeństwo własne i innych

 

 

 

 

 

Ø Przypomnienie zasad ruchu drogowego oraz bezpieczeństwa na drodze,

Ø Przypomnienie zasad BHP w szkole,

Ø Zapoznanie z regulaminami pracowni przedmiotowych,

Ø Pogadanka na temat dbałości o sprzęt i mienie szkolne

Ø Zapoznanie z planem ewakuacji szkoły mające na celu zapobieganiu panice,

Ø  Próbna ewakuacja uczniów

 

Ø Spotkania z przedstawicielami straży pożarnej, policji,

Ø Udział w konkursie „Młodzież zapobiega pożarom” ,

Ø Pogadanki na temat umiejętności zachowania się w przypadkach kontaktu przedmiotami niebezpieczn. /np. petardy, substancje toksyczne, odczynniki chemiczne,/

Ø Przeprowadzenie kursu na kartę motorowerową

                             

 

Wychowawcy

 

Nauczyciele fizyki, chemii

Wychowawcy


Dyrektor

Wychowawcy
N-le
Wychowawcy

N-le różnych przedmiotów

N-l chemii

 

P. Marszałek
N-el techniki


 

IX

 

IX

IX

IX, wg potrzeb

2 x w rokuWg planu


Wg rozkładu mat.

 

 

V-VI

 

 

2.Dostarczanie uczniom i rodzicom wiedzy na temat różnych aspektów zdrowia

 

Ø Utworzenie biblioteczki wiedzy o zdrowiu w czytelni szkolnej /bibliotece/

Ø Organizowanie spotkań z pielęgniarką szkolną oraz lekarzem,

Ø Wykonywanie gazetek ściennych o tematyce zdrowotnej,

Ø Prowadzenie godzin wychowawczych poświęconych tematyce zdrowia w różnych aspektach,

Ø Organizowanie konkursów plastycznych o tematyce zdrowotnej,

Ø Projekcja filmów o tematyce zdrowotnej /profilaktyka chorób, właściwe odżywianie, nałogi/

Ø Organizowanie apeli poświęconych tematyce zdrowotnej,

 

 

Wychowawcy

Bibliotekarz

Wychowawcy

 

Samorząd klas.

 

Wychowawcy

 

N-l plastyki

 

Wychowawcy,

n-l biologii

 

Cały rok

 

Wg potrzeb

 

 

Wg temat.

 

Wg temat.

 

Wg temat.

3.Promowanie wśród uczniów racjonalnego odżywiania

Ø Zapewnienie uczniom odpowiedniej przerwy i warunków w celu właściwej konsumpcji drugiego śniadania,

Ø Objęcie uczniów z biednych rodzin bezpłatnym dożywianiem,

Ø Umożliwienie uczniom korzystania z posiłków w szkole,

Ø Wykonywanie surówek, sałatek ze zwróceniem uwagi na właściwy dobór wartości pokarmowych.

Ø Udział w akcji „Żyj smacznie i zdrowo”

 

Dyrektor

 

Dyrektor

Dyrektor

N-l techniki


E. Trojan-Marcisz
A. Poręba

Cały rok

Cały rok

Cały rok

Wg rozkładu mater.

Wg harm

 

4.Motywowanie uczniów do dbałości o higienę osobistą oraz estetyczny wygląd

 

Ø Pogadanki na godzinach wychowawczych na temat higieny osobistej,

Ø Spotkania z pielęgniarką poświęcone higienie osobistej uczniów,

Ø Zwracanie uwagi na strój ucznia / strój odświętny podczas uroczystości szkolnych/.

Ø Przypomnienie uczniom i rodzicom o bezwzględnym zakazie stosowania makijażu

 

Wychowawcy

 

Wychowawcy,
pielęgniarka

Wychowawcy

 

Wg planu

 

X

Cały rok

 

IX

 

5.Szerzenie wiedzy na temat wpływu środowiska na zdrowie i życie człowieka

 

Ø Udział uczniów w akcjach z okazji Dnia Ziemi,

Ø Udział uczniów w zbiórce surowców wtórnych,

Ø Propagowanie wiedzy segregacji odpadów,

Ø Udział uczniów w konkursach wiedzy oraz plastycznych o tematyce ekologicznej,

Ø Przygotowanie przez uczniów referatów dotyczących ekologii i ochrony środowiska,

Ø Wycieczka do oczyszczalni ścieków w Nowym Sączu

 

 

Wychowawcy, n-l biologii,

Opiekun SU

Wychowawcy,

N-l plastyki

 

N-l biologii, techniki

Wychowawcy

 

 IV

 

Cały rok


Wg term.

 

V

Wg potrzeb

 

6.Działania profilaktyczne mające na celu zapobieganie chorobom zakaźnym

 

Ø Pogadanki pielęgniarki poświęcone profilaktyce szerzenia się chorób,

Ø Wykonywanie gazetek ściennych poświęconych profilaktyce chorób zakaźnych,

Ø Analiza artykułów poświęconych chorobom „brudnych rąk” i chorobom przenoszonym drogą płciowa

Ø Objęcie uczniów szczepieniami ochronnymi.

 

 

 

Wychowawcy,

Pielęgniarka

Samorządy klas.

 

Nauczyciel wdż, biologii

 

Lekarz,

Pielęgniarka

 

X

XI

 

zgodnie z temat.

Wg term.

 

7.Działania mające na celu dbałość o właściwy rozwój fizyczny i poprawę postawy uczniów

 

Ø Organizowanie szkolnych  i międzyszkolnych imprez sportowych,

Ø Aktywny udział uczniów w zawodach sportowych na różnych szczeblach, Gminnych Igrzyskach Sportowych,

Ø Organizowanie sportowych zajęć pozalekcyjnych  /piłka nożna, siatkówka/

Ø Wyjazdy na basen, lodowisko

Ø Organizowanie wycieczek pieszych, autokarowych, zielonych szkół oraz lekcji w terenie.

 

 

 

N-l wf

 

N-l wf

N-l wf

 

Wychowawcy

 

Wg harmon.

Wg planu

 

8.Ukazywanie uczniom zagrożeń płynącej z przedwczesnej inicjacji seksualnej

 

Ø Projekcja filmów tematycznych,

Ø Pogadanki na godzinach wychowawczych oraz lekcjach wdż,

 

N-l WDŻ,

Wychowawcy

 

 

Wg rozkładu mat.

 

 

Zamierzone osiągnięcia:

Ø  uczeń rozróżnia czynniki wpływające pozytywnie i negatywnie na zdrowie,

Ø  dba o własne zdrowie,

Ø  wie jak powinno wyglądać jego miejsce pracy,

Ø  rozumie ochronną rolę odzieży,

Ø  wymienia od czego zależy strój człowieka,

Ø  zna główne zasady prawidłowego odżywiania się,

Ø  zna zasady i potrafi bezpiecznie poruszać się po drogach,

Ø  wie na czym polega zachowanie agresywne,

Ø  potrafi rozpoznać, opisać zachowanie: agresywne, ulegle, asertywne

Ø  rozumie, że wszyscy mają prawo do godnego i bezpiecznego życia,

Ø  rozumie potrzebę właściwego zachowania się w różnych sytuacjach,

Ø  posługuje się poprawnym słownictwem w swej mowie.

Ø  ma świadomość konsekwencji wynikających z braku właściwego stroju

Ø  ma świadomość konsekwencji wynikających z niszczenia i nieposzanowania mienia szkolnego

 

 

 

 

II. Obszar działania: Przystosowanie do życia społecznego

Zadania

Treści i formy realizacji

Odpowiedzialni

Termin

 

1.Rozwijanie zainteresowań uczniów

 

Ø Lekcje wychowawcze poświęcone autoprezentacji oraz rozmowy na temat własnych zainteresowań,

Ø Pogadanki na temat radzenia sobie z różnymi niepokojami,

Ø Dyskusja na lekcjach wychowawczych dotycząca przyszłości i właściwego wyboru szkoły średniej

Ø Podjęcie działań mających na celu ćwiczenie efektywnego uczenia się i zapamiętywania na lekcjach

 

 

Wychowawcy

 

Wychowawcy

 

 

 

Wychowawcy
N-le

 

Wg planu

 

 

 

 

 

Cały rok

 

2.Budzenie pragnienia naśladowania pozytywnych cech autorytetów

 

 

Ø Dyskusje dotyczące współczesnych autorytetów,

Ø Zajęcia warsztatowe nt. „Moje mocne i słabe strony”,

 

N-l j.pol.,historii


Wychowawcy

 

Wg rozkładu mat.

 

3. Kształcenie umiejętności uczniów w relacjach interpersonalnych 

 

Ø Pogadanki  na temat zasad dobrego wychowania - przypomnienie uczniom zasad właściwego zachowania się w szkole i miejscach publicznych – pedagogizacja rodziców

Ø Eliminowanie wulgaryzmów ze słownictwa uczniów,

Ø Częste rozmowy z uczniami , którzy używają wulgaryzmów i nie przestrzegają zasad współżycia w grupie,

Ø Stalking

Ø Uczenie zasad zdrowej rywalizacji oraz unikania agresji,

Ø Bogacenie zasobów słownictwa poprzez lekturę,  konkursy czytelnicze

Ø Pogadanki na godzinach wychowawczych dotyczące agresji, asertywności i tolerancji,

Ø Organizowanie imprez szkolnych oraz festynu rodzinnego z udziałem uczniów, nauczycieli i rodziców.

 

 

Wychowawcy

 Wszyscy n-le

 

Wszyscy n-le

P. Marszałek

N-le j. polskiego

 

wychowawcy

Wychowawcy
Opiekun SU
N-le

 

Wg planu

 


Cały rok

 

 

Wg rozkładu mat.

 

Wg harm.

 

4.Zapobieganie agresji

 

Ø Pogadanki i rozmowy z uczniami na temat agresji słownej i fizycznej,

Ø Organizowanie zajęć warsztatowych na temat radzenia sobie z przemocą i agresją,

Ø Konsekwentne i natychmiastowe reagowanie na każdy przejaw agresji i przemocy,

Ø Bieżące informowanie rodziców o przejawach agresywnego zachowania dziecka,

Ø Pogadanki dla rodziców na temat przyczyn i skutków agresji słownej i fizycznej,

 

Wychowawcy

 

Wychowawcy

pedagog

Wszyscy n-le

Wychowawcy

Wychowawcy,

Pedagog

 

Wg planu

 

 

Wg potrzeb

 

Wg potrzeb

 

 

5.Kształtowanie właściwego stosunku do różnych subkultur młodzieżowych

 

Ø Pogadanki i dyskusje na lekcjach wychowawczych dotyczące sekt i subkultur młodzieżowych oraz zagrożeń młodzieży.

 

Wychowawcy,

Pedagog

 

Wg planu

 

Zamierzone osiągnięcia:

 

Ø  uczeń rozpoznaje i określa trudne sytuacje,

Ø  wie do kogo się zwrócić o pomoc w trudnych sytuacjach,

Ø  wierzy we własne siły oraz potrafi rozpoznać własne emocje,

Ø  potrafi świadomie kierować swoim zachowaniem,

Ø  rozumie potrzebę właściwego zachowania się w różnych sytuacjach,

Ø  umie nieść pomoc innym,

Ø  dostrzega i rozumie problemy innych ludzi,

Ø  zna zagrożenia ze strony sekt i subkultur młodzieżowych.

Ø  Poznaje konsekwencje prawne stalkingu

Ø  Poznaje techniki efektywnego uczenia się i zapamiętywania

 

 

III. Obszar: Profilaktyka uzależnień

Zadania

Treści i formy  realizacji

Odpowiedzialni

Termin

 

1.Zapoznanie uczniów z rodzajami uzależnień występujących we współczesnym świecie

 

Ø Pogadanki na lekcjach wychowawczych oraz biologii nt. rodzajów uzależnień,

Ø Pogadanki nt. substancji o działaniu psychoaktywnym tzw. „dopalaczach”

Ø Prezentacja filmów na temat wszelkich uzależnień,

Ø Przeglądanie i omawianie artykułów z prasy na godzinach wychowawczych,

 

Wychowawcy,

n-l biologii

 

 

wychowawcy

 

Wg planu

 

2.Zapoznanie uczniów ze skutkami wszelkich uzależnień i omówienie sposobów ich zapobiegania

 

Ø Przeprowadzenie spotkań z pielęgniarką /pedagogiem/ poświęconych skutkom uzależnień

Ø Projekcje filmów o tej tematyce,

Ø Dyskusje na lekcjach wychowawczych na temat skutków uzależnień,

Ø Pogadanki nt. zagrożeń związanych z zażywaniem „dopalaczy”,

Ø Gazetki ścienne poświęcone tej problematyce.

 

 

Wychowawcy

 

XI

 

 

 

Wg planu

 

3. Wyrabianie właściwych nawyków dotyczących spędzania wolnego czasu

 

 

 

Ø Pogadanki i dyskusje na temat aktywnych form spędzania wolnego czasu,

Ø Organizowanie wyjazdów do kina, na spektakle teatralne

Ø Organizowanie wycieczek krajoznawczo-turystycznych,

Ø Organizowanie rozgrywek sportowych,

Ø Udział uczniów w międzyszkolnych

zawodach sportowych,

Ø Udział uczniów w ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj trzeźwy Umysł,”

 

Wychowawcy

Wychowawcy   N-le poloniści

Wychowawcy

N-l wf

Wychowawcy

 

IV

V,VI

Wg harm.

Wg term.

 

4. Rozwijanie u uczniów asertywności

 

Ø Uświadamianie uczniom konieczności kształtowania w sobie postaw asertywnych,

Ø Poinformowanie rodziców z pierwszymi sygnałami dotyczącymi palenia tytoniu i picia alkoholu / innych zachowań ryzykownych/,

Ø Indywidualne rozmowy wychowawców i nauczycieli z uczniami

Ø Umożliwienie uczniom, aby mogli odbyć indywidualne spotkania z pedagogami z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

 

Wychowawcy

Wychowawcy

Wychowawcy
Dyrektor

 

cały rok

wg potrzeb

Zamierzone osiągnięcia:

Ø  uczeń zna pojęcie – narkotyki oraz rodzaje i skutki uzależnień,

Ø  wie na czym polega uzależnienie,

Ø  potrafi wybrać właściwą formę spędzenia wolnego czasu,

Ø  bierze aktywny udział w imprezach szkolnych (w tym sportowych).

 

 

IV. Obszar działania: Ochrona przed negatywnym wpływem mediów
                                      i sekt

Zadania

Treści i formy realizacji

Odpowiedzialni

Termin

1. Wyrabianie u uczniów odpowiedniego doświadczenia audiowizualnego

Ø  Popularyzacja filmów, programów telewizyjnych, itp. Prezentujących pozytywne wartości,

Ø  Eksponowanie postaw i zachowań godnych naśladowania

wychowawcy,

n-le poloniści, WOSu

 

2.Kształtowanie u uczniów umiejętności krytycznego odbioru informacji oraz przeciwdziałanie ujemnym wpływom środków masowego przekazu

Ø Organizowanie wycieczek do kina, teatru,

Ø Pogadanki nt. konsekwencji uzależnienia od telewizora czy komputera,

Ø Stosowanie na zajęciach lekcyjnych aktywizujących metod i form realizacji celów kształcenia, rozwijających u uczniów twórcze postawy,

Ø Ostrzeganie uczniów przed oglądaniem niewłaściwych programów telewizyjnych,

Ø Ukazywanie pozytywnych wytworów kultury, programów telewizyjnych,

Ø Pogadanki i dyskusje o negatywnym wpływie gier i programów telewizyjnych ukazujących przemoc i agresję,

Ø Uświadamianie uczniom zagrożeń płynących z Internetu  /rozmowy na czacie, wymiana adresów, itp./

Ø Pogadanka z rodzicami dotycząca uzależnień czyhających na ich dzieci,

Ø Pogadanki na temat umiejętnego wyboru prasy , zgodnego z wiekiem.

 

Wychowawcy

 

 

nauczyciele różnych przedmiotów

 

 

 

 

 

Wg planu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zamierzone osiągnięcia :

Ø  uczeń wie jak korzystać z telewizji bez szkody dla swojego zdrowia,

Ø  dostrzega wpływ różnych programów telewizyjnych i gier komputerowych na psychikę człowieka,

Ø  potrafi wybrać wartościowe programy telewizyjne.

 

 

 

V. Obszar działania: Opuszczanie pojedynczych lekcji, wagary

Zadania

Treści i formy realizacji

Odpowiedzialni

Termin

1.Dbanie o systematyczne uczęszczanie uczniów do szkoły

Ø Systematyczne monitorowanie frekwencji uczniów,

Ø Szczegółowe poinformowanie uczniów o konsekwencjach wagarów i ucieczek z zajęć,

Ø Przekazywanie informacji o absencji uczniów rodzicom w udokumentowany sposób /najlepiej telefoniczny/,

Ø Natychmiastowe informowanie rodziców o wagarach i ucieczkach z lekcji,

Ø Odnotowywanie w dziennikach lekcyjnych stwierdzonych wagarów i ucieczek z lekcji przez nauczycieli – stała współpraca z wychowawcami,

Ø Konsekwentne reagowanie nauczycieli oraz pracowników szkoły w przypadku spotkania w czasie lekcji przebywających na terenie szkoły uczniów.

Wychowawcy

 

Wszyscy n-le

 

 

Wszyscy n-le

Cały rok

Wg potrzeb

Na bieżąco

Na bieżąco

Na bieżąco

 

            Zamierzone osiągnięcia:

·    Uczniowie systematycznie uczęszczają na zajęcia szkolne,  a uzasadnioną absencję usprawiedliwiają rodzice lub poprzez dostarczenie zwolnienia lekarskiego.

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szkolny Program  Profilaktyczny został uchwalony przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną w dniu 29.09.2014 r.