HARMONOGRAM DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH NA I i II ETAPIE EDUKACJI

 NA ROK SZKOLNY 2014 /2015

Lp.

Zagadnienia ogólne

Cele szczegółowe

Zadania

Osoba odpowiedzialna

Termin Realizacji

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wychowanie ekologiczne- szanujemy dobro wspólne, jestem częścią przyrody

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wychowanie regionalne- dziedzictwo kulturowe w regionie- poznanie swojej miejscowości

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wychowanie patriotyczne  i obywatelskie

1. Ukazanie zależności stanu środowiska od działalności człowieka oraz mechanizmów i skutków niepożądanych zmian.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Promowanie  w ramach szeroko rozumianej ekologii zachowań sprzyjających zdrowiu i bezpieczeństwu.

 

 

 

 

3. Przeciwdziałanie zagrożeniom społecznym  i cywilizacyjnym.

 

 

 

 

4.Dbanie o własne zdrowie oraz schludny wygląd i higienę osobistą

 

 

 

 

 

5. Kształtowanie umiejętności życzliwego współdziałania w grupie rówieśniczej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Kształtowanie tożsamości narodowej w aspekcie tożsamości regionalnej, umożliwianie poznania regionu i jego kultury

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Kształtowanie więzi z krajem ojczystym, rozwijanie szacunku dla własnego państwa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Prezentowanie pozytywnych postaw patriotycznych  i przygotowujących do współżycia  w społeczeństwie. Powstanie Szkolnego Koła Caritas.

 

 

 

1. Współpraca w sprawie segregacji i wywozu odpadów, surowców wtórnych z:

- Urzędem Gminy w Kamionce Wielkiej

- Składowiskiem Odpadów Komunalnych w Nowym Sączu

- Zakładem Recyklingu „KOBA” w Wojniczu

2. Ciągła zbiórka surowców wtórnych:

- zużytych baterii

3. Akcja proekologiczna: „Zamiast reklamówki”

- zachęcanie do używania ekologicznych toreb na zakupy (wielokrotnego użytku)

- pakowanie drugiego śniadania w papier

4. Akcja: „Szkło zamiast plastiku”

- zachęcanie dzieci do szerszego korzystania  z opakowań wielokrotnego użytku

5. Działalność Koła Przyrodniczego

- szkolne i pozaszkolne konkursy o tematyce ekologicznej,

- udział w akcji Sprzątanie Świata, Dzień Ziemi

- prenumerata czasopism: „Przyroda Polska”, „EKO Świat”.

 

 

6.Przeprowadzenie rozmów nt. Poszanowania mienia szkolnego i zbiorowej odpowiedzialności za zniszczone mienie

 

 

1. Czynny wypoczynek na łonie natury: „Żyjemy zdrowo i bezpiecznie”

- wycieczki piesze

- opracowywanie albumów, gromadzenie materiałów przyrodniczych

 

2. Dokarmianie zwierząt w okresie zimowym

 

 

 

1. Przeprowadzenie wśród uczniów pogadanek na temat:

- „Jesteśmy świadomi szkodliwości narkotyków  i innych uzależnień”

- „Rozsądnie korzystamy z mediów”

- „Nie przeciw przemocy”.

 

 

1. Ścisła współpraca z ośrodkiem zdrowia w zakresie rozwiązywania problemów zdrowotnych uczniów.

2.Dbanie o higienę jamy ustnej –udział w akcji fluoryzacji.

3.Udział w szkoleniach I Pomocy.

4. Akcje: „Żyj smacznie i zdrowo”.

 

 

 

1. Uświadomienie uczniom roli jaką spełniają jako uczniowie:

- wpływ życzliwego stosunku do innych na stopień   z zachowania

 

2. Pomoc uczniom mającym trudności w nauce

 

3. Tworzenie więzi w grupie uczniowskiej w atmosferze życzliwości, tolerancji i zaufania,

- tradycje i zwyczaje szkolne

·         Powitanie nowych uczniów na początku roku, poświęcenie tornistrów

·         Szkolne Mikołajki, Poranek Wigilijny,

·         Zabawa andrzejkowa, noworoczna

·         Walentynki okazją do poszanowania uczuć innych,

·         Uroczyste pożegnanie absolwentów klas III gimnazjum

 

.1. Poznawanie swojej miejscowości:

·         wycieczki, fotografowanie, wykonywanie albumów,

·         udział uczniów w gminnych, powiatowych konkursach: „Lachowskie Godonie”, „Przegląd Grup Kolędniczych”, Konkurs szopek bożonarodzeniowych,

           uczestnictwo w Kółku Rękodzielniczym

 

 

 

3. Współpraca z zespołem „Mszalniczanie”, „Mali Mszalniczanie”,

4. Kultywowanie lokalnej gwary, strojów, muzyki i obyczajów.

 

 

 

1. Pamiętamy o świętach i rocznicach państwowych, szanujemy symbole i tradycje polskie.

 

2. Organizowanie uroczystości związanych ze świętami państwowymi i ważnymi dla kraju rocznicami,

- 1 września – rocznica wybuchu I wojny światowej

- 11 listopada – rocznica odzyskania niepodległości

- 3 maja – święto uchwalenia konstytucji

 

3. Kwiecień – Miesiąc Pamięci Narodowej:

·         Rocznica śmierci Jana Pawła II

·         Odwiedzanie lokalnych miejsc pamięci narodowej.

 

4. Poszanowanie w ramach bloku humanistycznego i sztuki sylwetek wybitnych Polaków, polskich pieśni patriotycznych,

 

5. Święto Patronki naszej szkoły

- konkursy plastyczno- literackie o błogosławionej Karolinie

- konkurs wiedzy o bł. Karolinie.

- wycieczka do Zabawy

 

6. Udział uczniów w Gminnym Konkursie Pieśni Patriotycznej

 

7. Podkreślenie wartości polskiego dziedzictwa kulturowego jako naszego wkładu w kulturę zjednoczonej Europy (poznajemy wybrane kraje).

 

 

1. Działalność Samorządu Uczniowskiego wg planu pracy.

2.Działalność Szkolnego Koła Caritas.

 

3. Organizowanie spotkań z Radnymi, Wójtem, przedstawicielami organizacji działających we wsi,

 

4. Organizowanie szkolnego festynu połączonego ze świętem rodziny.

 

 

 

Dyrektor, Rodzice, Samorząd Uczn.

Wychowawcy

Opiekun Koła Przyrodniczego

bibliotekarz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy

 

 

 

 

Wychowawcy Nauczyciel przyrody

 

 

 

Wychowawcy

Nauczyciel przyrody

 

 

Wychowawcy

Nauczyciel wychow. do życia w rodzinie

 

 

 

Dyrektor i Higienistka szkolna

 

 

Wychowawcy

 

 

 

Wychowawcy

 

 

 

 

Wychowawcy

 

 

Wychowawcy

Katecheci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciel przyrody

 

Opiekun KR

 

 

 

 

 

Wychowawcy

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy

 

 

 

Dyrektor

Nauczyciele odpowiedz. za przyg. urocz.

Wychowawcy

 

 

 

 

 

 

Nauczyciel historii, j. polskiego, muzyki

 

Wychowawcy

 

 

 

Ksiądz

 

Nauczyciel muzyki

 

 

Nauczyciel historii

 

 

 

 

Opiekun SU

 

Opiekun koła

 

Opiekun SU

 

 

Nauczyciele

Wychowawcy

 

 

 

 

Cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wg harmonogr.

 

 

 

 

 

 

Cały rok

 

 

 

 

Cały rok

 

 

 

 

 

Zima

 

 

 

 

Cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok

 

 

 

 

 

Cały rok

 

 

 

 

Cały rok

 

 

 

 

 

 

Wg harmonogr. Uroczystości szkolnych

 

 

 

 

 

Zgodnie  z planem wycieczek

 

Wg. terminów przeglądów

 

 

 

 

Cały rok

 

 

 

 

 

 

Cały rok

 

 

 

Wg harmonogr.

 

 

 

 

 

 

Kwiecień

 

 

 

 

Cały rok

 

 

 

 

Listopad

 

Listopad

 

Listopad

 

 

Cały rok

 

 

 

 

Cały rok

 

Cały rok

 

Wg planu

 

 

Czerwiec

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

Wychowanie do życia w rodzinie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edukacja czytelnicza  i medialna

 

1. Ukazywanie wartości rodziny  w życiu osobistym człowieka, pomoc  w rozumieniu  i akceptacji przemian okresu dojrzewania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Aktywizacja czytelnictwa  i rozwijanie kultury czytelniczej w szkole.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Przygotowanie do samodzielnego poszukiwania potrzebnych informacji i materiałów.

 

1. Wskazywanie w ramach godzin wychowawczych, omawianych lektur, godzinach wychowania do życia w rodzinie na właściwe modele interpersonalne (więzi rodzinne, związki uczuciowe w rodzinie, konflikty, ich rozwiązywanie),

 

2. Realizacja przedmiotu „Wychowanie do życia  w rodzinie”.

 

3. Jestem gałązką drzewa genealogicznego „Moja wizja miłości, rodzeństwa, rodziny”.

 

4. Wspólne świętowanie uroczystości o charakterze rodzinnym:

·         Poranek wigilijny z udziałem rodziców

·         Dzień Matki i Ojca, Babci i Dziadka, Dziecka- przygotowanie akademii, poczęstunku, upominku.

 

 

1.Rozwijanie i utrwalanie zainteresowań, potrzeb i nawyków czytelniczych, z uwzględnieniem indywidualnych uzdolnień ucznia:

·         Rozmowy o książkach w czasie udostępniania,

·         Kierowanie lekturą uczniów bardziej zaawansowanych,

·         Pomoc uczniom przygotowującym się do konkursów przedmiotowych,

·         Otaczanie opieką uczniów stroniących od książki i biblioteki

·         Podjęcie działań w celu podniesienia poziomu czytelniczego klas starszych poprzez konkursy, spotkania czytelnicze,

·         Wystawki książek, rysunków

 

 

 

1. Kształtowanie umiejętności samodzielnego korzystania ze zbiorów bibliotecznych:

·         Wyrabianie nawyku samodzielnego korzystania z księgozbioru podręcznego

·         Wyszukiwania książek na dany temat

 

2. Kształtowanie i utrwalanie nawyków kulturalnego obcowania z książką i innymi nośnikami informacji.

 

3. Wprowadzanie w świat mediów oraz podstawowe sposoby i procesy komunikowania się ludzi.

 

4. Wprowadzenie do samodzielnego posługiwania się narzędziami medialnymi.

·         Wykorzystanie w pracy z uczniem racjonalnie dobranych edukacyjnych programów komputerowych, multimedialnych encyklopedii, leksykonów, słowników.

 

 

 

Naucz. WDŻ Wychowawcy

 

 

 

 

Naucz. WDŻ

 

 

Naucz. WDŻ

Naucz. historii

 

Wyznaczeni nauczyciele

 

 

 

 

 

 

Bibliotekarz

 

 

 

 

Nauczyciel języka polskiego

 

 

bibliotekarz

 

 

 

 

 

Wychowawcy

 

Bibliotekarz

 

 

 

Bibliotekarz

wychowawcy

 

 

 

Nauczyciele

 

 

 

Wychowawcy

Nauczyciele

 

Cały rok

 

 

 

 

 

Cały rok

 

 

Cały rok

 

 

Wg planu uroczystości

 

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok

 

Cały rok

 

 

 

 

Wg. planu

 

 

Cały rok

 

 

Szkolny Program Wychowawczy został uchwalony przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną w dniu ………………………………………

 

 

 

 

 

Harmonogram działań wychowawczych Gimnazjum Publicznego im. Błogosławionej Karoliny Kózkówny

Lp.

Zagadnienia ogólne

Cele szczegółowe

Zadania

Osoba odpowiedzialna

Termin Realizacji

1.

Zapoznanie uczniów i rodziców z dokumentacją regulującą życie szkoły.

Świadome uczestnictwo uczniów i rodziców w procesie wychowawczym szkoły.

Omówienie z rodzicami i uczniami obowiązujących dokumentów regulujących życie szkoły

Nauczyciele, rodzice

Wrzesień

2.

Rozpoznanie środowiska rodzinnego uczniów i ich potrzeb.

„Nie jesteś sam” pomoc osobom, które znalazły się w biedzie, chorobie, w stanie sieroctwa społecznego lub eurosieroctwa.

Indywidualne rozmowy z uczniami i rodzicami.

Wychowawcy, pedagog, psycholog, MOPS

Wrzesień, cały okres edukacji

3.

Integracja zespołu klasowego

Uświadamianie sobie swoich mocnych i słabych stron, umiejętność współistnienia  w grupie.

 

 

 

 

 

 

Zajęcia integracyjno-asymilacyjne. Organizacja i udział w uroczystościach szkolnych i klasowych. Praca w samorządzie szkolnym.

Wychowawca

Wrzesień, cały okres edukacji

 

 

 

4.

 

 

 

Tworzenie zespołów i grup zadaniowych na poziomie klasy  i szkoły oraz opracowanie harmonogramu ich działań. Utworzenie Szkolnego Koła Caritas.

 

 

 

Kształtowanie umiejętności pracy  w grupie, odpowiedzialności za powierzone i wykonywane zadania.

 

 

 

Wybór przedstawicieli do samorządu klasowego  i szkolnego (wg przyjętego regulaminu SU).

Praca Szkolnego Koła Caritas

 

 

 

Wychowawca

Opiekun koła

 

 

 

Wrzesień

Cały rok

5.

Uczenie samorządności, poczucia odpowiedzialności za zespół oraz konsekwencji  w działaniach i poszanowania mienia swojego, kolegów i szkoły

Realizacja założeń przyjętych w WSO. Ponoszenie odpowiedzialności materialnej za zniszczony sprzęt

Sposoby rozliczania działań uczniów wg zasad przyjętych w WSO. Regularna kontrola frekwencji, wymaganie usprawiedliwień.

Przeprowadzenie pogadanek nt. Poszanowania mienia szkolnego i zbiorowej odpowiedzialności za zniszczone sprzęty szkolne.

Wszyscy nauczyciele, wychowawcy,

Wrzesień, cały okres edukacji

6.

Przygotowanie uczniów do samodzielnego życia.

Umiejętność bycia asertywnym, obrony swoich praw przy zachowaniu zasad kultury osobistej. Radzenie sobie ze stresem.

Warsztaty, ćwiczenia dotyczące technik aktywnego słuchania i koncentracji.  Treningi skazujące sposoby radzenia sobie ze stresem. Redagowanie gazetek klasowych, szkolnych. Stosowanie technik sprzyjających budowaniu atmosfery. Prawna ochrona dóbr osobistych człowieka, w tym nietykalności cielesnej; Czy uczniowie klną  i dlaczego”.

 

Wychowawcy, rodzice, nauczyciele, psycholog

Cały okres edukacji

 

 

 

7.

 

 

 

Kształtowanie umiejętności rozwiązywania konfliktów oraz radzenia sobie  w trudnych sytuacjach.

 

 

 

Przestrzeganie prawa – obowiązek każdego ucznia.

Bezpieczne zachowanie w szkole, domu, na ulicy, zagrożenia, udzielanie pomocy, obrona konieczna.

 

 

 

 

Kontynuacja programu „Bezpieczna szkoła bezpieczny uczeń”. Konwersacje nt. „ Bezpieczne zachowania, propagowanie pozytywnych wartości. Wyróżnianie właściwych zachowań zgodnie z systemem nagród  w WSO.

Spotkania z policją, Strażakiem, ratownikiem medycznym.

 

 

 

Wychowawcy

 

 

 

Cały rok

8.

Poznawanie reguł zachowania  w różnych sytuacjach  i miejscach.

Kontynuacja programu „Bezpieczna szkoła – bezpieczny uczeń”.

 Konwersacje nt; „Co powinno się zmienić w Twojej szkole, rodzinie, otoczeniu by poprawić relacje między ludźmi” (nauczyciel-uczeń, dziecko-rodzina, koledzy w miejscu zamieszkania, osiedlu, miejscowości).

 

Nauczyciele

Cały rok

9.

Propagowanie zdrowego stylu  życia.

Przestrzeganie higieny osobistej i higieny pracy. Propagowanie aktywnego i bezpiecznego wypoczynku.

 

Pogadanki dotyczące rozsądnej diety z uwzględnieniem odpowiedniej ilości owoców  i warzyw, higieny okresu dojrzewania. Prezentacja interesujących form spędzania wolnego czasu.

Udział w akcji „Żyj smacznie i zdrowo”.

Wychowawcy, rodzice

Cały okres edukacji

10.

Przygotowanie  i przeprowadzenie działań wspomagających rozwój uzdolnień  i talentów.

Rozwijanie zainteresowań poprzez wspieranie motywacji wewnętrznej. Poznawanie technik zapamiętywania  i uczenia się..

Prezentacja zainteresowań i osiągnięć uczniów. Stosowanie różnorodnych technik wspomagających proces zapamiętywania i uczenia się. Wymiana doświadczeń.

Zaznajomienie uczniów z różnorodnymi technikami efektywnego uczenia się.

Wychowawcy

Cały okres edukacji

11.

Rozumienie konieczności ochrony środowiska i dbałości o jego utrzymanie.

Kształtowanie aktywnych postaw w działaniach na rzecz środowiska.  Zrozumienie konieczności zachowań ekologicznych.

Zaangażowanie w problematykę ekologiczną – wykonywanie projektów, czynne uczestnictwo w akcji: „Sprzątanie świata”, pielęgnacja roślin  w klasie i szkole.

Wychowawcy

Wg harmonogramu

12.

Kształtowanie postaw patriotycznych.

Poznawanie historii, kultury i tradycji swojego regionu.

Uczestnictwo w obchodach świąt narodowych, państwowych i religijnych . Pogłębianie wiedzy o Patronce  naszej szkoły poprzez uczestniczenie 

w konkursach plastyczno- literackich,  wiedzy o bł. Karolinie.

 

Nauczyciele odpowiedzialni

Wg planu

13.

Rozumienie potrzeby  i umiejętność korzystania  z różnych źródeł informacji.

 

Poznawanie różnych źródeł informacji. Kształtowanie krytycznego podejścia do źródła.

Praca z komputerem, encyklopediami, słownikami, analiza tekstów źródłowych. Zapoznanie się  z zasadami korzystania z biblioteki.

Nauczyciele

Przez cały okres edukacji.

14.

Poznawanie współczesnych zagrożeń związanych  z paleniem papierosów, alkoholem, inhalatorami, narkotykami.

Poznanie powodów sięgania po używki oraz argumentów przeciw braniu. Poznawanie skutków oddziaływania inhalatorów  i narkotyków na organizm i życie człowieka.

 

Zdobywanie wiedzy szkodliwości narkotyków . Nauka asertywności.

Wychowawcy,

Wg planu

15.

Uświadomienie przez uczniów celów ich dążeń  i planów na przyszłość.

 

Rozwijanie zainteresowań związanych  z wyborem zawodu.

Spotkania i konsultacje z psychologiem, pedagogiem oraz specjalistami z zakresu preorientacji zawodowej.

Wychowawcy, psycholog, pedagog

Przez cały okres edukacji

16.

Wspieranie ucznia w poszukiwaniu pozytywnych wartości.

Umiejętność rozróżniania dobra  i zła. Poszanowanie innych, akceptacja  i tolerancja dla ich odmienności.

 

Jak kształtować postawy akceptujące niepełnosprawność –pogadanka nt. Mój przyjaciel jest inwalidą. Udział w akcjach charytatywnych. Organizowanie pomocy koleżeńskiej.

Wychowawcy

Przez cały okres edukacji

17.

Angażowanie rodziców w życie szkoły.

Aktywny udział rodziców w zebraniach, uroczystościach szkolnych, wycieczkach. Ustalenie  z rodzicami wspólnej strategii i jednolitego frontu w działaniach mających na celu uzyskania jak najlepszych wyników w pracy opiekuńczo-wychowawczej.

 

Zebrania informacyjne i pedagogizacja rodziców, wspólne wyjścia, wycieczki. Przeprowadzenie wywiadów z rodzicami na temat życia szkolnego  i problemów pedagogiczno-psychologicznych ich dzieci. Wybory przedstawicieli do Rady Rodziców, konsultacje.

Wychowawcy, pedagog, psycholog, rodzice

Przez cały okres edukacji

 

Szkolny Program Wychowawczy został uchwalony przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną w dniu ………………………………………