Koncepcja pracy

Plan rozwoju Zespołu Szkół w Mszalnicy

na lata 2013-2018

 

 

                     Zespół Szkół w Mszalnicy za nadrzędny cel przyjmuje: Kształtowanie patriotyzmu lokalnego – odpowiedzialności za naszą „Małą Ojczyznę” w duchu troski o ekologię i pielęgnowanie rodzimych tradycji. Naszym zadaniem jest wspieranie rodziny w procesie wychowania i nauczania, stwarzając uczniom optymalne warunki do prawidłowego, wszechstronnego rozwoju duchowego i intelektualnego. Uczeń w naszej szkole czuje się bezpieczny, dążymy do wychowania uczniów mających świadomość, że są członkami społeczności ludzkiej. Uczymy kochać, szanować i żyć kulturą i tradycją narodu polskiego. Jednocześnie wychowujemy ich w szacunku, współpracy i otwartości do innych narodów europejskich, ucząc obok polskiego innych języków, kultury, geografii itp. Wychowujemy ucznia świadomego i odpowiedzialnego, posiadającego wiedzę i umiejętności konieczne do przyszłego funkcjonowania we współczesnym świecie, troszcząc się o swoje środowisko przyrodnicze, w którym żyje. Zmierzamy do tego, by nasi uczniowie znali wartości rodziny, umieli odnaleźć w niej swoje miejsce, byli odporni na negatywne wpływy różnych patologicznych zjawisk społecznych.

1. Szkoła stwarza uczniom bezpieczne i optymalne warunki do rozwoju postaw ważnych dla obywateli Europy.

2. Szkoła znana jest środowisku jako placówka oferująca usługi edukacyjne na wysokim poziomie.

3. Kadrę szkoły tworzy zespół nauczycieli nastawionych innowacyjnie, którzy chętnie dokształcają się i doskonalą.

4. Szkoła jest otwarta na środowisko i współpracę ze strukturami samorządowymi i innymi 

PRIORYTETY SZKOŁY:

Wychowanie patriotyczne i regionalne ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia poczucia tożsamości narodowej; – wychowanie ku wartościom duchowym i społecznym; – edukacja europejska; – wychowanie przez sport.

A. ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA

Zakładane cele:

- wspólne planowanie działań przez Radę Pedagogiczną;

 - prowadzenie ewaluacji wewnętrznej przez zespoły nauczycieli;

 - podejmowanie działań wzbogacających bazę i wyposażenie szkoły;

- prowadzenie działań związanych z remontami i modernizacją placówki;

- opracowanie na dany rok szkolny planu nadzoru pedagogicznego;

 - sprawne zarządzanie szkołą;

 

B. WYCHOWANIE I OPIEKA

Zakładane cele:

 - wzbogacanie oferty edukacyjnej zgodnie z rzeczywistymi potrzebami uczniów;

 - angażowanie uczniów do współudziału w planowaniu działań wychowawczych;

 - promowanie zdrowego stylu życia;

 - kształtowanie postaw prospołecznych;

 - eliminowanie przejawów agresji, przemocy

 

KSZTAŁCENIE

 

Zakładane cele:

 - systematyczne badanie efektów kształcenia i osiągnięć edukacyjnych  

   uczniów,

 - analiza wyników zewnętrznych,

 - promowanie uczniów szczególnie zdolnych,

 - wzmocnienie aktywności uczniów,

 - umożliwienie uczniom dostępu do zajęć dodatkowych,

 - wzbogacanie oferty edukacyjnej zgodnie z rzeczywistymi potrzebami  

    uczniów,

- monitorowanie i doskonalenie procesów edukacyjnych,

- wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów,

- wykorzystanie informacji o losach absolwentów do doskonalenia  

    efektów nauczania i wychowania.

 

 

 

Ewaluacja koncepcji pracy szkoły:

 

 Ewaluację wewnętrzną koncepcji pracy szkoły przeprowadza zespół powołany przez Dyrektora Szkoły.

 

I. Misja szkoły:

Jesteśmy szkołą, która akceptuje każdego ucznia, troszczy się o wszechstronny jego rozwój w sferze intelektualnej, duchowej, moralnej, estetycznej, fizycznej oraz społecznej. Dumni z posiadania patrona, wierni jesteśmy wartościom, prawdom i ideałom Błogosławionej Karoliny Kózkówny. Młodym ludziom pomagamy wzrastać w miłości i dorastać do odpowiedzialności za siebie i innych, a w szczególności za rodzinę, Ojczyznę, ludzi starszych, otaczające nas środowisko. Promujemy wychowanie przez dobry przykład oraz doświadczenie i zdobycze wyniesione z tradycji narodu polskiego i naszego regionu. Zapewniamy życzliwą atmosferę sprzyjającą pracy indywidualnej i zbiorowej. Młodych ludzi wychowywać będziemy wspierając rodziców, przy ich pełnej akceptacji.

III. Cele szkoły

 

1.      Zabieganie o wysoki poziom kadry pedagogicznej.

2.      Podnoszenie jakości pracy dydaktycznej.

3.      Wykorzystywanie technologii komputerowej.

4.      Kształtowanie właściwych postaw obywatelskich i społecznych.

5.      Stwarzanie przyjaznej uczniowi atmosfery i pomaganie mu w jego osobistym sukcesie.

6.      Rozwój bazy szkolnej.

7.      Promocja szkoły w środowisku.

8.      Włączanie rodziców do aktywnej współpracy.

9.      Doskonalenie procesu zarządzania i organizacji pracy szkoły ze szczególnym uwzględnieniem mierzenia jakości pracy szkoły (ewaluacji wewnętrznej).

 

Głównym celem szkoły jest zapewnić warunki do wszechstronnego rozwoju wszystkich uczniów i osiągania przez nich, odpowiednich do ich możliwości, wyników edukacyjnych, przygotowując tym samym młodzież do dalszych etapów kształcenia lub do pracy zawodowej.

Realizacji powyższego celu sprzyjać ma twórcza, sumienna praca nauczycieli, którzy wychowywać będą młodzież poprzez dobry przykład i promowanie doświadczeń i zdobyczy wyniesionych z tradycji narodu polskiego i naszego regionu, dziedzictwa kulturowego oraz wartości chrześcijańskich ukształtowanych w narodzie na przestrzeni dziejów. Szkoła uznaje priorytet rodziny, pełniąc swą rolę wychowawczą pomagać będzie uczniom wzrastać w miłości i dorastać do odpowiedzialności za siebie, innych, otaczające środowisko, ojczyznę, wyrastać na obywatela Europy, uczestnika życia publicznego w Unii Europejskiej.

 

1. Cel główny: Zabieganie o wysoki poziom kadry pedagogicznej

 

Zasoby

Przewidywane

Zadania - cele

szczegółowe

Standardy

Ewaluacja - formy

 

Nauczyciele posiadają stopień nauczyciela dyplomowanego i mianowanego: odbywąją staże w celu uzyskania wyższego stopnia awansu zawodowego

Nauczyciele aktywnie podejmują zadania w celu pełnej realizacji planu rozwoju zawodowego, biorą udział w szkoleniach dotyczących awansu zawodowego

Kadra pedagogiczna ma dobre przygotowanie do pracy w zreformowanej szkole

Zatwierdzone plany rozwoju, zaświadczenia o uzyskaniu stopnia awansu

 

Nauczyciele podnoszą

kwalifikacje, doskonalą jakość i wydajność pracy

dydaktyczno-wychowawczej

Nauczyciele podejmują  studia podyplomowe zgodnie z potrzebami i własnymi aspiracjami

Nauczyciele posiadają szerokie kwalifikacje

Potwierdzenie ukończonych form kształcenia,

dokumentacja pracy

nauczycieli.

 

Nauczyciele uzyskują kwalifikacje egzaminatorów

Nauczyciele biorą udział

w szkoleniach OKE

Szkoła posiada egzaminatorów do egzaminów przeprowadzanych przez OKE

Wpis do ewidencji

Egzaminatorów.

 

2. Cel główny: Podnoszenie jakości pracy dydaktycznej

 

Zasoby

Przewidywane

Zadania - cele

szczegółowe

Standardy

Ewaluacja - formy

 

Nauczyciele z powodzeniem stosują aktywne metody nauczania.

Nauczyciele uczestniczą w doskonaleniu osobistym i w zajęciach organizowanych przez ośrodki doskonalenia nauczycieli.

Absolwent uzyskuje dobre wyniki na sprawdzianie i egzaminie gimnazjalnym, wykorzystuje przyswojoną wiedzę i umiejętności do dalszego kształcenia.

Karty obserwacji, wyniki

ewaluacji WDN, losy

absolwentów, wyniki egzaminów zewnętrznych.

 

Nauczyciele dokonują korekt w metodach pracy zgodnie z wynikami z mierzenia jakości pracy.

Nauczyciele uczestniczą w różnych zajęciach, doskonalących metody nauczania.

Nauczyciele są mistrzami w swoim zawodzie

Karty obserwacji, zaświadczenia o odbytych  kursach i szkoleniach.

 

Nauczyciele intensywnie przygotowują młodzież do egzaminów zewnętrznych i wewnętrznych

Nauczyciele znają standardy wymagań i zgodnie z nimi przygotowują uczniów do sprawdzianu,  do egzaminów gimnazjalnych

Absolwent z powodzeniem zdaje egzaminy i wykorzystuje przyswojoną wiedzę i umiejętności do dalszego kształcenia

Analiza wyników egzaminów wewnętrznych i zewnętrznych, protokoły RP

 

Uczniowie  doskonalą umiejętności

poszukiwania i selekcjonowania potrzebnej wiedzy w różnych źródłach i

różnych sytuacjach.

Nauczyciele służą uczniowi jako doradcy w jego poszukiwaniach.

Uczeń umie poszukiwać własnych rozwiązań na nurtujące go pytania; Absolwent

potrafi sam zadbać o swoją ścieżkę edukacyjną.

Ankiety, 

losy absolwentów,

wyniki edukacyjne uczniów.

 

Nauczyciele aktywizują uczniów do pełnego i rzetelnego przygotowania się  do egzaminu gimnazjalnego

Indywidualizacja nauczania i wychowania

Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, obejmującego programy indywidualizacji nauczania

 

 

 

Nauczyciele prowadzą dodatkowe zajęcia przygotowujące uczniów do egzaminów

 

 

 

Uczniowie zdają  pomyślnie egzaminy gimnazjalne

 

 

 

 

 

Wyniki egzaminów.

 

Nauczyciele współpracują

z OKE.

Nauczyciele odbywają szkolenia na egzaminatorów

Nauczyciele są w pełni zaangażowani w przygotowania  uczniów do egzaminu gimnazjalnego.

Zaświadczenia o wpisie na listy egzaminatorów, potwierdzenia szkoleń.

 

Szkoła zabiega o realizację różnych programów edukacyjnych ze środków UE

 

W szkole są realizowane programy mające na celu wszechstronny rozwój ucznia

 

Realizowane programy przyczyniają się do wyrównywania szans edukacyjnych uczniów

 

Dokumenty, dzienniki sprawozdania….

 

3. Cel główny: Wykorzystywanie technologii komputerowej

 

Zasoby

Przewidywane

Zadania - cele

szczegółowe

Standardy

Ewaluacja - formy

 

Komputery udostępnione dla każdego.

Uczniowie na bieżąco

korzystają z komputerów podłączonych do

Internetu

 

Absolwent umie  wykorzystać komputer jako narzędzie pracy w każdej dziedzinie nauki.

Prace uczniów, ankiety.

 

Pracownia komputerowa  posiada wymagane programy użytkowe.

Nauczyciele i uczniowie posługują się programami użytkowymi.

Absolwent potrafi obsługiwać podstawowe programy użytkowe.

Karty obserwacji, arkusz diagnostyczny, osiągnięcia w konkursach,

 

Wykorzystanie w pracy dydaktycznej tablic interaktywnych.

Przyswajanie wiedzy wspomagane nowoczesnymi środkami technicznymi.

Uczeń posiada umiejętność posługiwania się tablicami.

Ankiety,  prace uczniów, obserwacja uczniów.

 

W szkole istnieje sieć komputerowa, każdy uczeń ma do niej dostęp, wprowadzane są nowe technologie informatyczne.

Uczniowie na bieżąco korzystają z komputerów dostępnych w pracowni oraz bibliotece. Internet wpomaga w szukaniu informacji.

Szkoła w pełni wyposażona w sprzęt

multimedialy.

Arkusz monitorowania.

 

Uczniowie uzyskują odpowiednie kompetencje językowe

Intensyfikacja procesu nauczania języków obcych

Uczeń umie korzystać z technologii multimedialnej

Ankiety, wyniki nauczania w ocenie wyników egzaminów zewnętrznych.

 

4. Cel główny: Stwarzanie przyjaznej uczniowi atmosfery i pomaganie mu w jego osobistym sukcesie

 

Zasoby

przewidywane

Zadania - cele

szczegółowe

Standardy

Ewaluacja - formy

 

Relacje uczeń-uczeń i uczeń-nauczyciel są przyjazne i pełne wzajemnego szacunku.

Współtworzenie kulturalnego życia szkoły, udział w akcjach wolontariatu

Uczeń jest odpowiedzialny  za siebie i kolegów.

Plan pracy Samorządu  Uczniowskiego i sprawozdanie z jego realizacji. Księga protokołów RP

 

Szkoła dostarcza uczniom okazji do wspólnej zabawy i spędzania wolnego czasu.

Organizowanie rajdów, biwaków, wycieczek, zabaw szkolnych, praca kół zainteresowań; organizowanie konkursów, olimpiad przedmiotowych, zawodów sportowych.

Szkoła dba o rozwijanie wśród uczniów aktywnych  form

wypoczynku; uczeń ma możliwość realizacji swoich zdolności i zainteresowań.

Kronika szkolna. plany pracy  i sprawozdania.

Księga protokółów RP

 

Szkoła pomaga uczniom zainteresowanym w  wyborze dalszej drogi kształcenia

Współpraca z PPP

szkoła prowadzi doradztwo zawodowe.

Szkoła jest odpowiedzialna za losy swoich absolwentów­

Losy absolwentów;

 

 

5. Cel główny: Rozwój bazy szkolnej

 

Zasoby

przewidywane

Zadania - cele

szczegółowe

Standardy

Ewaluacja - formy

 

Obiekt szkolny wyróżnia się w otoczeniu swoim wyglądem. Oddanie do użytku hali sportowej boiska sportowego

Uporządkowanie terenu wokół szkoły po zakończeniu plac budowlanych

Budowa nowych boisk podręcznych, placu zabaw

Pozyskanie

środków na

inwestycje.

Oddanie do użytku hali sportowej. boiska sportowego

Uporządkowanie terenu wokół szkoły po zakończeniu plac budowlanych

Budowa nowych boisk podręcznych, placu zabaw

Szkoła może poszczycić się przystosowaniem waruków bazowych do pełnej realizacji zadań statutowych szkoły.

Analiza zaspokojenia potrzeb poprzez ankiety, rozmowy z nauczycielami,

personelem szkoły i Radą

Rodziców.

 

Klasopracownie wyposażone są w niezbędny sprzęt do realizacji zadań dydaktycznych.

W miarę potrzeb doposażone są klasopracownie i nabywany jest sprzęt sportowy.

j.w.

Monitorowanie

 na bieżąco.­

 

Biblioteka szkolna posiada bogaty księgozbiór.

Odpowiednie warunki lokalowe biblioteki

Pozyskanie środków na wzbogacenie księgozbioru biblioteki szkolnej.

Zakup sprzętu komputerowego i automatyzacja biblioteki

Biblioteka stwarza uczniowi szansę poznawania świata książki, rozwija wyobraźnię i aktywność, kształtuje umiejętność uczenia się i samodzielnego wyszukiwania informacji.

 

Ankieta dotycząca zaspokojenia  potrzeb uczniów i nauczycieli.

 

6. Cel główny: Promocja szkoły w środowisku

 

Zasoby

przewidywane

Zadania - cele

szczegółowe

Standardy

Ewaluacja- formy

 

Informowanie lokalnych mediów o organizowanych imprezach na terenie szkoły.

Promowanie szkoły w środowisku lokalnym.

Szkoła zajmuje określoną pozycję w środowisku lokalnym.

Zdjęcia, ankiety, archiwizacja nagrań.

 

Strona internetowa jest wzbogacana i na bieżąco aktualizowana.

Promowanie osiągnięć szkoły i aktualnych wydarzeń, a także oferty kształceniowej.

Strona internetowa jest wizytówką szkoły.

www szkoły, ankieta

 

Szkoła uczestniczy w życiu społeczności lokalnej.

Uczniowie angażują się w organizację imprez środowiskowych, nauczyciele sprawują funkcje społeczne.

Szkoła odgrywa

ważną rolę

w środowisku

 

Scenariusze, podziękowania instytucji za współpracę.

 

Szkoła przeprowadza kampanię reklamową

 

Przedstawienie oferty, “otwarte drzwi”, - „piknik szkolny” w czerwcu każdego roku foldery i ulotki reklamowe, udział w targach edukacyjnych, wyjścia promocyjne do innych szkół.

   Autoreklama szkoły  sprzyja dużej liczbie uczniów chętnych do nauki w niej.

Materiały promocyjne,

 

 

 W szkole organizowane są  międzyszkolne i szkolne konkursy przedmiotowe, imprezy rekreacyjno-sportowe, festyny ekologiczno-prozdrowotne.

Nauczyciele organizują konkursy rozwijając zainteresowania uczniów i promując ich talenty.

Uczniowie chętnie uczestniczą  w konkursach, olimpiadach. Są właściwie motywowani i nagradzani za osiągnięcia.

 

Protokoły konkursów, dyplomy, podziękowania, puchary, nagrody.

 

7. Cel główny: Włączanie rodziców do aktywnej współpracy

 

Zasoby

przewidywane

Zadania - cele

szczegółowe

Standardy

Ewaluacja- formy

 

Poprawa jakości pracy szkoły, zaspokajanie oczekiwań rodziców.

 

 

 

Realizacja zamierzeń.

Przeprowadzenie ankiet

Szkoła zaspokąja  potrzeby edukacyjne uczniów, dba o  osobowy  rozwój wszystkich uczniów.

Ankieta, kontakty z Radą Rodziców, zebrania i spotkania z rodzicami, rozmowy indywidualne.

 

Pedagogizacja

Rodziców.

Dzielenie się posiadaną wiedzą z rodzicami w zakresie kształtowania postaw młodzieży i ich edukacji.

 Rodzice chętnie współuczestniczą w życiu szkoły i współpracują z nauczycielami.

Ankieta, rozmowy,

wnioski z zebrań.

 

Włączanie rodziców w życie szkoły

Pomoc w zorganizowaniu zabawy choinkowej, półmetka,  balu gimnazjalnego, Święta Patrona udział w imprezach sportowych.

Wsparcie rodziców umożliwia pełną realizację zadań szkoły

Ankieta, udział rodziców, wsparcie finansowe.

 

8. Cel główny: Doskonalenie procesu zarządzania i organizacji pracy szkoły ze szczególnym uwzględnieniem mierzenia jakości pracy szkoły

 

Zasoby

przewidywane

Zadania - cele

szczegółowe

Standardy

Ewaluacja- formy

 

Nowelizacja statutu szkoły zgodnie z aktualnymi przepisami

oświatowymi.

Uaktualnienie statutu szkoły.

Szkoła zaspokaja realizowanie potrzeb edukacyjnych, dba o osobowy rozwój wszystkich uczniów przez realizację zadań dydaktycznych i wychowawczych.

Statut Szkoły wraz z załącznikami.

 

 

W Zespole Szkół został opracowany Program Rozwoju, w którym zawarte są następujące zadania programowe głównych dziedzin funkcjonowania Zespołu Szkół.

 

1.      Dydaktyka:

                               I.            Podnoszenie standardu nauczania i uczenia się realizowany poprzez wybór programów nauczania, planowanie i realizacje projektów edukacyjnych

                            II.            Realizacja ramowych planów nauczania przewidzianych na 3 letni cykl kształcenia – praca z uczniami pod kątem przygotowania do sprawdzianów III klas szkoły podstawowej, VI klas szkoły podstawowej i III klas gimnazjum

                         III.            Wdrażanie systemu wsparcia uczniów uzdolnionych, uczniów z trudnościami edukacyjnymi i niepełnosprawnymi – opracowanie i realizacja IPET i PPW, przygotowywanie uczniów do olimpiad i konkursów, rozpoznawanie  problemów dydaktyczno – wychowawczych  - współpraca z poradnią psychologiczno – pedagogiczną, tworzenie klas integracyjnych.

                         IV.            Stosowanie jednolitych kryteriów WZO, klasyfikowania i promowania uczniów realizowany jest poprzez informowanie uczniów i rodziców o wymaganiach.

                            V.            Stosowanie nowoczesnych metod pracy na lekcji – organizowanie WDN, organizowanie szkoleń Rady Pedagogicznej, udział nauczycieli w konferencjach, warsztatach i szkoleniach.

                         VI.            Unowocześnianie bazy dydaktycznej – pozyskiwanie sponsorów, zakup pomocy naukowych, wzbogacenie księgozbiorów, rozbudowanie bazy lokalowej.

DOBRE PRZYGOTOWANIE UCZNIÓW DO KSZTAŁCENIA NA KOLEJNYCH ETAPACH EDUKACJI ORAZ RADZENIA SOBIE W ŻYCIU CODZIENNYM

 

2.      Opieka i wychowanie

                               I.            Planowanie pracy wychowawczej i opiekuńczej w oparciu o priorytet szkoły realizowany poprzez doskonalenie Programu Profilaktyczno – Wychowawczego.

                            II.            Budowanie pozytywnego sprzyjającego uczeniu się oraz przyjaznego klimatu w klasie i w szkole – eksponowanie prac uczniów, nagradzanie uczniów w szczególnych osiągnięciach, działania integracyjne, działalność organizacji szkolnych,.

                         III.            Doskonalenie kryteriów i metod oceniania zachowania – analiza przyczyn nieobecności w szkole.

                         IV.            Przestrzeganie zasad demokracji i praw ucznia w szkole – współpraca z policją, kuratorem, ośrodkiem pomocy społecznej.

                            V.            Wykreowanie pozytywnego obrazu szkoły w środowisku – porządkowanie cmentarzy, udział w uroczystościach.

TWORZENIE OPTYMALNYCH WARUNKÓW DO WSZECHSTRONNEGO ROZWOJU WYCHOWANKA

 

3.      Organizacja i kierowanie zespołem szkolnym

                               I.            Rozbudowa bazy lokalowej i materialnej szkoły

                            II.            Doskonalenie stanu organizacyjnego Zespołu Szkół.

                         III.            Przestrzeganie zasady o zatrudnieniu nauczycieli o wysokich kwalifikacjach zawodowych – tworzenie zespołów wychowawczych i zespołów przedmiotowych.

                         IV.            Dbałość o ład organizacyjny w szkole – prawidłowe prowadzenie dokumentacji.

 

 

IV Model absolwenta.

Absolwent gimnazjum powinien między innymi nabyćOsiem kluczowych kompetencji

 

V Sprzymierzeńcy ( pomoc w realizacji zadań szkoły):

Koncepcja pracy szkoły oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych:

Ustawa o systemie Oświaty, oraz aktach wykonawczych do tej ustawy, w tym w szczególności: w podstawach programowych kształcenia w poszczególnych typach szkół, a także w statucie szkoły.

Koncepcja pracy szkoły została opracowana po analizie mocnych i słabych stron wszystkich w/w obszarów, w oparciu o obserwacje, analizy dokumentów i wywiady.

Załącznikami do Planu Rozwoju są:

1.Roczne plany pracy szkoły.

2. Szkolny Program Profilaktyki.

3. Program Wychowawczy.

4. Szkolny Zestaw Programów Nauczania.

5. Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego.

6. Plan doskonalenia nauczycieli.

 

Podane załączniki podlegają ciągłej i systematycznej ewaluacji zgodnie z bieżącymi analizami wyników pracy szkoły.

 

 

 

Podstawa prawna:

-ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)   

-rozporządzenie MEN o nadzorze pedagogicznym