W bieżącym roku szkolnym Gimnazjum w Zespole Szkół w Mszalnicy przystąpiło do projektu "Powiatowe Centrum Edukacji" wspófinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty,
Działanie 3.5 "System doskonalenia nauczycieli oparty na kompleksowym wspomaganiu rozwoju szkół".

W ramach projektu PCE i obszaru " Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki" odbędą się:
Spotkania grupowe w formie wykładów - łącznie 12 godz. na grupę (4x3h):
1. Wartość i promocja edukacji jako czynnik wpływający na motywację uczniów i sprzy-jający uczeniu się
2. Techniki i style uczenia się
3. Przedstawienie współczesnej wiedzy o warunkach sprzyjających procesowi uczenia się
4. Nauczyciel wobec trudnych postaw uczniów (niskiej motywacji do nauki, braku poczucia odpowiedzialności wobec obowiązków szkolnych)

Warsztaty dla nauczycieli - łącznie 15 godz. na grupę:
1. Jak przygotować i przeprowadzić lekcje wychowawcze na temat technik aktywizujących? (3h)
2. Sposoby radzenia sobie ze stresem (4h)
3. Jak motywować uczniów do pracy? Poszerzanie kompetencji w obszarze stosowania metod aktywizujących (4h)
4. Jak przeprowadzić spotkanie dla rodziców na temat wspierania i motywowania dziec-ka do nauki? (4h)
W bieżącym roku szkolnym Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Mszalnicy przystąpiła do projektu "Powiatowe Centrum Edukacji" wspófinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty,
Działanie 3.5 "System doskonalenia nauczycieli oparty na kompleksowym wspomaganiu rozwoju szkół".

W ramach projektu PCE i obszaru " Uczeń-aktywny uczestnik procesu uczenia się" odbędą się:
" Spotkania grupowe w formie wykładów - łącznie 12 godz. na grupę (3x4h):
1. Metody i formy aktywizujące
2. Sposoby indywidualizacji pracy z uczniamiSposoby indywidualizacji pracy z uczniami
3. Jak aktywizować uczniów i motywować do aktywnego uczenia się?
" Warsztaty dla nauczycieli - łącznie 15 godz. na grupę:
1. Jak przeprowadzić spotkanie dla rodziców na temat motywowania dziecka do nauki? (3h)
2. Jak pomóc uczniom wyrównywać braki edukacyjne? (4h)
3. Sposoby radzenia sobie ze stresem i niesmiałością (4h)
4. Współtworzenie pomocy dydaktycznych (4h)PODSUMOWANIE PROJEKTÓW GIMNAZJALNYCH

 

24 stycznia o godzinie 10:00 w naszej szkole odbyło się podsumowanie projektów edukacyjnych realizowanych przez klasę drugą gimnazjum.

Jako pierwsza zaprezentowała się grupa, która przy pomocy pani Katarzyny Piaseckiej przygotowała projekt o ekstremalnych zjawiskach pogodowych. Uczniowie opowiadali o burzy, tęczy i tornadzie.

Przygotowali też prezentację multimedialną, gazetkę ścienną, na której umieścili rysunki tych zjawisk pogodowych oraz doświadczenia związane z ich wywołaniem.

Następnie do prezentacji przystąpiła grupa przygotowująca projekt o porównywaniu zużytej energii  żarówek, której opiekunem była pani Ewa Trojan.

Przedstawiła ona rodzaje żarówek, dostępnych na rynku, wykonała prezentację multimedialną

i przygotowała program pomagający obliczyć zużycie prądu przez różne żarówki.

Kolejną grupą, która prezentowała wyniki swojej pracy była grupa przygotowująca projekt z

o zdrowym żywieniu pod kierownictwem pani Danuty Pazgan. Uczniowie przygotowali gazetkę ścienną przedstawiającą podział żywności, prezentacją multimedialną i piramidę zdrowego żywienia. Prezentację wzbogaciły przyniesione produkty spożywcze.

Ostatnia grupa, którą przygotowała pani Bernadetta Krok, przedstawiła projekt

o średniowiecznym mieście i jego mieszkańcach.

Członkowie grupy przebrali się za przedstawicieli poszczególnych warstw średniowiecznego społeczeństwa. Wykonali też makietę miasta pochodzącego z tej epoki. Przygotowali również prezentację multimedialną oraz przynieśli posiłki, które spożywało średniowieczne społeczeństwo.

Na koniec pokazali krótkie przedstawienie.

Prezentacje projektów oceniała komisja w składzie: pani dyrektor Danuta Marszałek, wychowawca klasy II gimnazjum - Piotr Pietruch

i przewodniczący klasy I gimnazjum – Szymon Górka. 

Udział w projekcie edukacyjnym umożliwił uczniom zdobycie i rozwijanie umiejętności takich jak: współpraca, komunikowanie się, gromadzenie, selekcjonowanie i przetwarzanie informacji, planowanie pracy, samokontrola i samoocena oraz prezentowanie wyników pracy na forum.

 

 

 

Projekt "Rozwój kompetencji kluczowych szansą dla młodzieży
ze Szkół Gimnazjalnych z Gminy Kamionka Wielka"

 

Uczniowie gimnazjum biorą udział w projekcie pt. "Rozwój kompetencji kluczowych szansą dla młodzieży ze Szkół Gimnazjalnych z Gminy Kamionka Wielka"
Rodzaje zajęć:
- Zajęcia dodatkowe ukierunkowane na rozwój kompetencji w obrębie porozumiewania się w j. ojczystym
- Zajęcia dodatkowe ukierunkowane na rozwój kluczowych kompetencji matematycznych i podstawowych kompetencji naukowo-technicznych
- Zajęcia dodatkowe ukierunkowane na rozwój kompetencji porozumiewania się w j. obcym (angielskim)
- Zajęcia dodatkowe ukierunkowane na rozwój kompetencji informatycznych.


Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli szkół objętych projektem za pomocą innowacyjnego systemu nauczania opartego na teorii konstruktywizmu (WebQuest). WQ pozwala na efektywne wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnej w procesie dydaktycznym, uczy przetwarzania informacji, pozwala na doskonalenie umiejętności rozwiązywania problemów, krytycznego i twórczego myślenia, wspomaga proces myślowy ucznia. Dodatkowo WQ ma na celu promowanie nauczania matodą rozwiązywania problemów wśród nauczycieli. Metoda ta bazuje na naturalnych zainteresowaniach uczniów komputerem i Internetem, wykorzystuje te zainteresowania w procesie nauczania w związku z czym podczas zajęć zapewnione zostają zestawy komputerowe wraz z dostępem do Internetu.