Informujemy, że nasza szkoła w okresie od maja 2013r do lutego 2014r  wykonywała zadania przewidziane regulaminem konkursu Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń.

Zrealizowano 10 zadań:

 

Zadanie 1.

Przeprowadzenie, we wszystkich klasach szkoły, debaty uczniowskiej nt. Państwo, prawo, społeczeństwo, obywatel z testem sprawdzającym dla uczniów wg układu opracowanego przez szkołę.

 

 

 

W klasach IV – VI SP i I – III gimnazjum przeprowadzono lekcje na temat „Państwo, prawo, społeczeństwo, obywatel”.

W klasach IV – VI SP zorganizowano konkurs na najciekawszy plakat dotyczący omówionej problematyki. Klasy gimnazjalne wykonały prezentacje multimedialne i plakaty, które zawisły w salach lekcyjnych. Uczniowie powtórzyli, wzbogacili i utrwalili wiedzę na wyżej wymieniony temat. Nauczyli się samodzielnie wyszukiwać informacje w różnych źródłach. Wzięli udział w dyskusji, podczas której prezentowali poprawną argumentację i tylko w nielicznych przypadkach nauczyciel naprowadzał ich na właściwe formułowanie wniosków. Debata pozwoliła na przedstawienie różnych opinii i sądów dotyczących omówionych zagadnień. Na podsumowanie przeprowadzono wśród uczniów klas IV – VI szkoły podstawowej i I – III gimnazjum test złożony z dziesięciu pytań.

W klasach młodszych (tj. I – III SP) przeprowadzenie tego tematu wymagało nieco innego podejścia. Uczniowie poznali pojęcia państwo, prawo, społeczeństwo i obywatel, jak również obejrzeli prezentacje multimedialne przygotowane przez swoich starszych kolegów. Podsumowaniem było wykonanie wraz z nauczycielem plakatu pod tytułem „Symbole narodowe”.

 

 

 

 

Zadanie 2.

Przeprowadzenie szkolnego konkursu nt. Co powinno się zmienić w Twojej szkole, rodzinie, otoczeniu, by poprawić relacje między ludźmi (nauczyciel-uczeń, dziecko-rodzina, koledzy w miejscu zamieszkania, osiedlu, miejscowości).

 

Konkurs plastyczny został skierowany do wszystkich uczniów Zespołu Szkół w Mszalnicy. Wzięło w nim udział kilkunastu uczniów z poszczególnych klas. Głównym zadaniem było przedstawienie sytuacji poprawiających stosunki między ludźmi oraz sytuacji zagrażających dobrym relacjom.
W pracach dominowały takie zagadnienia jak:

·        pomoc słabszym kolegom w nauce,

·        kulturalne zachowania,

·        unikanie alkoholu i innych używek,

·        bezpieczne zachowania w trakcie zabaw,

·        brak agresji oraz unikanie plotkowania i omawiania rówieśników,

·        dzielenie się wzajemnie drobiazgami.

Technika wykonania prac była dowolna. Zapowiedź konkursu poprzedzały krótkie dyskusje na temat tego, co powinno się zmienić w naszym otoczeniu, aby poprawić relację między ludźmi. Uczniowie chętnie wypowiadali się na ten temat, a udział w konkursie przyczynił się do zwrócenia większej uwagi na problem  konfliktów między nimi oraz ich przyczyn.

 

 

 

Zadanie 3.

Przeprowadzenie spotkań uczniów z przedstawicielami Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego, organizacji społecznych etc. nt. Bezpieczne zachowanie w szkole, domu, na ulicy; zagrożenia, udzielania pomocy, obrona konieczna itp.

 

Odbyły się spotkania uczniów z przedstawicielami Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego, a także pogadanki  w ramach godzin z wychowawcą, poświęcone bezpiecznemu zachowaniu w domu, w szkole, na ulicy.

Dzieci zrozumiały potrzebę zachowywania się zgodnie z regulaminem i Statutem szkoły.

Przypomniało sobie zasady bezpieczeństwa ruchu na drodze. Nauczyło się przewidywać skutki swoich działań.

Dodatkowo  uczniowie mieli  możliwość poznania i przećwiczenia sposobów udzielania pomocy poszkodowanym .Chętnie przystępowali do akcji reanimacyjnej z  zastosowaniem nowoczesnego sprzętu, różnych typów fantomów i z uwzględnieniem zasad bezpiecznego udzielania pierwszej pomocy.

Spotkania ze strażakami odbyły się na terenie  Ochotniczej Straży Pożarnej. Uczniowie wytypowanych klas, pod opieką wychowawców zapoznawali się ze specyfiką pracy strażaków. Słuchali o sytuacjach, w których interweniuje straż pożarna oraz mieli okazję do obejrzenia sprzętu strażackiego. Każdy uczeń miał możliwość usiąść za kierownicą tego wozu, dotknąć, a czasami nawet wypróbować sprzęt znajdujący się w tym  nowoczesnym samochodzie.

Dodatkowo jak co roku uczniowie brali udział w próbnej ewakuacji przeciwpożarowej przeprowadzonej przez naszą jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej.

 Spotkanie z  policjantem  dotyczyły przede wszystkim bezpiecznych zachowań na ulicy w drodze do szkoły i do domu. Policjant nie tylko  opowiedział, jak należy zachowywać się będąc uczestnikiem ruchu drogowego ale zwrócił szczególną uwagę na niebezpieczne zabawy na podwórku, jak bezpiecznie zachowywać się w domu pod nieobecność rodziców, co robić w przypadku niebezpiecznych zdarzeń w szkole, a także jak postępować w kontaktach z nieznajomymi.

 

 

 

Zadanie 4.

Przeprowadzenie pogadanek we wszystkich klasach na temat: Prawna ochrona dóbr osobistych człowieka, w tym nietykalności cielesnej, a zwyczaje szkolne. Zalecane podjęcie tematu relacji „chłopcy-dziewczęta” – język, kultura osobista etc. „Czy uczniowie klną i dlaczego …”

 

Podczas spotkań poruszono problemy przemocy, w tym przemocy fizycznej, psychicznej przedstawiono przepisy prawa regulujące odpowiedzialność nieletnich za nieprzestrzeganie ochrony dóbr osobistych innych ludzi i konsekwencje z tego wynikające. Odniesiono się do zwyczajów naszej szkoły oraz relacji w niej panujących i uświadomiono im że takie zwyczajne przezywanie, kopanie, popychanie też są formą przemocy.

 

 

 

 

Zadanie 5.

Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów na temat Tytoń, narkotyki, dopalacze – jak się przed tym bronić?

 

Realizacja tego programu odbywa się poprzez prowadzenie zajęć edukacyjnych wśród uczniów  gimnazjalnych . W naszej szkole zajęcia te odbyły się w dniu 29 listopada 2013 roku.  Rozpoczęły się się sprawdzeniem pomieszczeń szkolnych oraz rzeczy osobistych uczniów (za uprzednią zgodą rodziców) w klasach wytypowanych przez dyrekcję szkoły, z użyciem psa służbowego do wykrywania narkotyków. Następnie prowadzone były zajęcia edukacyjne w zakresie profilaktyki ukierunkowanej na zapobieganie posiadania, używania narkotyków i innych substancji psychotropowych. Funkcjonariusze przygotowali ciekawą prezentację multimedialną, z której uczniowie dowiedzieli się m.in. jakie są zagrożenia związane z zażywaniem narkotyków i dopalaczy, jakie są metody działań dealerów i co można robić, aby się przed tym bronić. Mówiono także o tym, że problem narkotykowy zatacza coraz szersze kręgi i niestety jest wysoce prawdopodobne, że większość młodych ludzi prędzej czy później się z nim zetknie. Dlatego tak ważna jest wiedza na tan temat i znajomość pewnych technik, wzorców zachowań, przydatnych w obliczu sytuacji zagrożenia. Prezentacja cieszyła się dużym zainteresowaniem ze strony uczniów, najwięcej pytań dotyczyło rzecz jasna psa; metod szkoleń takich zwierząt, ich pracy na przejściach granicznych , lotniskach itp. Prowadzący nie szczędzili przykładów wziętych z życia, nierzadko, siłą rzeczy, dość drastycznych; sądzę więc, że zajęcia te spełniły swoją rolę i pozostaną w pamięci uczniów.

 

 

 

Zadanie 6.

Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów nt. Kibole, blokersi, grupy podwórkowe – co robić, jeśli rozpoznajesz zagrożenie, jak się bronić przed wciśnięciem do „paczki”.

Wnioski, ocena zadania, uwagi:

 

Konwersatoria przeprowadzono na godzinach wychowawczych w klasach IV-VI oraz I – III gimnazjum. Uczniowie zostali uświadomieni jakie zagrożenia płyną z kontaktów z grupą podwórkową, jak ocenić obiektywnie to co się wokół nich dzieje oraz jak grupa wpływa na ich życie. Uczniowie zostali poinformowani i pouczeni gdzie szukać pomocy w przypadku zaistniałego zagrożenia.

 

 

 

 

Zadanie 7:

Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów pod hasam Mój przyjaciel jest inwalidą – jak kształtować postawy akceptujące niepełnosprawność.

 

 

Nauczyciele prowadzący zajęcia w poszczególnych klasach przybliżyli uczniom problemy osób niepełnosprawnych. Zwrócili uwagę na sposób zachowania się w stosunku do osób niepełnosprawnych oraz omówili podstawowe pojęcia związane z niepełnosprawnością. Podczas realizacji tematu wykorzystali różne źródła informacji m.in: plakaty, zdjęcia, Internet, artykuły. W młodszych klasach omówiona została lektura pt. „Mój młodszy brat” Moniki Krajewskiej. Dzieci chętnie uczestniczyły w ćwiczeniach dramowych pomagających wczuć się w sytuację dzieci chorych i ich najbliższych. Uczniowie starszych klas mieli za zadanie przygotować monologi w których wcielali się w rolę osoby niepełnosprawnej ruchowo. Opowiedziane historie były optymistyczne jak i wzbudzające w nas współczucie i smutek.

Wśród uczestników tych zajęć jest wielu uczniów, którzy należą do Szkolnego Koła Caritas. Podjęli oni akcję zbiórki pieniędzy na rehabilitację chorego chłopca. Oprócz tego przez cały rok szkolny prowadzą zbiórkę nakrętek plastikowych. Przed Świętami nasi uczniowie odwiedzają chorych z naszej miejscowości, składają im życzenia, śpiewają kolędy oraz wręczają skromne upominki.

 

 

Zadanie 8

Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów pod hasłem Nie jesteś sam. Jak monitorować sytuację osób z otoczenia szkolnego lub środowiskowego, które znalazły się w biedzie, chorobie, stanie sieroctwa społecznego lub „eurosieroctwa”, gdzie szukać pomocy?

 

Konwersatoria przeprowadzono na godzinach wychowawczych w oparciu o konspekt opracowany przez mgr Katarzynę Kołodziejczyk. Konwersatoria pomogły rozumieć uczniom  z jakich powodów ludzie bywają samotni. Przybliżono wiedzę na temat eorosieroctwa  i poinformowano gdzie szukać pomocy.

 

 

 

 

Zadanie 9

Przeprowadzenie konwersatoriów na temat: Przestrzeganie prawa to obowiązek każdego, także ucznia ….

 

              Przeprowadzono szereg rozmów na temat przestrzegania prawa, przestępczości nieletnich, konsekwencji prawnych ryzykownych zachowań, cyberprzemocy. Konwersatoria poparto prezentacją multimedialną. Zajęcia dodatkowe dla uczniów klasy III gimnazjum w dniu 30.01.2014 roku poświęcono przestępczości nieletnich. Zapoznano również ze środkami wychowawczo-poprawczymi stosowanymi najczęściej przez Policję czy Sąd Rodzinny. Zaprezentowano przepisy prawne dotyczące nieletnich zagrożonych demoralizacją i przestępczością. Konwersatoria na temat skutków niewłaściwych zachowań

 

 

 

 

 

Zadanie 10

Wykonanie dowolnego zadania wg tematyki wybranej przez uczestniczącą w konkursie szkołę, dotyczącego kwestii bezpiecznej szkoły lub bezpieczeństwa uczniów.

 

 

Problematyka bezpieczeństwa w szkole, obejmuje również zagadnienie asertywności.

W ramach tego tematu zostały przeprowadzone lekcje wychowawcze w kl.VI SP oraz w klasach gimnazjalnych naszej szkoły. (70 uczniów).

Głównym celem było uświadomienie uczniom czym jest asertywność i czym różni się od uległości i od agresji.

Uczniowie zrozumieli jak ważna w życiu jest umiejętność odmawiania, sprzeciwiania się nie raniąc innych a jednocześnie wyrażenia własnego zdania.

Uczniowie zostali zapoznani z plusami i minusami zachowania asertywnego oraz wspólnie ustalili istotę tychże zachowań: ZACHOWANIE ASERTYWNE PROCENTUJE W PRZYSZŁOŚCI.

Dogłębnemu zrozumieniu i przeżyciu omawianego zagadnienia służyły różnorodne formy i metody przeprowadzonych zajęć.

Każdy uczeń miał możliwość wypowiedzenia się, wyrażenia swoich myśli i odczuć. Praca w grupach sprzyjała wzajemnej wymianie zdań, uzasadnianiu i bronieniu swojej racji. Każdy uczestnik przeprowadzonych lekcji wychowawczych posiadł wiedzę dotyczącą zachowań asertywnych oraz wie, że w życiu ważne jest by umieć powiedzieć "NIE".

 

 

 

 

 

 

Udział w konkursie „Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń”  był pozytywnym  doświadczeniem tak dla uczniów,  jak i nauczycieli Zespołu Szkół w Mszalnicy. Kwestia bezpieczeństwa wychowanków  jest dla naszej placówki bardzo ważna. Niektórzy nauczyciele
z zaangażowaniem i starannością podeszli do realizowanych zagadnień. Wykazali się kreatywnością,  wcześniej gromadząc i przygotowując materiały do zajęć.

Wszystkie zajęcia i spotkania  wpłynęły na podniesienie świadomości dzieci w kwestii szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Uczniowie   brali aktywny udział w spotkaniach i byli kreatywni . Zgodnie z założeniem zdobyli potrzebne wiadomości i pogłębili swą wiedzę na temat zasad funkcjonowania demokratycznego i prawnego państwa , w którym żyją, a także praw
i obowiązków spoczywających na obywatelu i członku społeczeństwa.

Przeprowadzone zajęcia , odbyte spotkania i wykonane zadania skłoniły uczniów do głębokich refleksji i co za tym idzie, pozytywnie wpłynęły na zmianę ich zachowania.

 

 

Sporządziła:

Szkolny koordynator konkursu

Renata Główczyk